TON KOOT VERBETER DE LICHTRECLAME- Sinds dc aanvang van zijn bestaan heeft de Bond Heemschut zich te weer gesteld tegen ontsierende reclame. Dat was wel nodig in het jaar 1911! Men schilderde, plakte en klodderde niet alleen op schuttingen en lege muren, maar ook op daken, gevels van onbewoonde en bewoonde huizen, waar onder monumenten. De fraaiste stadsgezichten werden ontsierd en besmeurd op de meest smake loze wijze. Bij de aanval op dat euvel beet de Bond Heemschut de spits af en hij bleef tot de huidige dag toebijten overal waar het stads- en dorpsschoon op dergelijke wijze werd geschonden. In die strijd werden medestanders gevonden, onder de kunstenaars, de architecten en onder allen, die oog hadden of wier ogen geopend werden voor de betekenis van het stads- en dorpsschoon. Toen de overheid volgde en de ontsierende reclame meer en meer aan banden werd gelegd klaarde het stadsschoon zienderogen op. Wie oudere afbeel dingen vergelijkt met de huidige toestand ziet eerst recht, hoeveel hier ten goede veranderd is. De nieuwe aanval, die door het plaatsen van ontelbare antennes op het aanzien van steden en dorpen werd gedaan, kon sneller worden afgeslagen, dank zij de voorgeschiedenis van deze strijd. Met de toe neming van het gebruik van electriciteit kwam ook de lichtreclame in zwang. Nu zal geen weldenkend modern mens de strijd tegen lichtreclames als zo danig willen aanbinden, ook de Bond Heemschut niet. Maar ook in dit opzicht moest en moet nog gewezen worden op veel ontsierende reclame. Het stadsbeeld kan door goed geplaatste lichtreclame bij avond op de aangenaamste en meest levendige wijze opgefleurd worden. Wij zullen de laatsten zijn om dat te ontkennen. Maar daar staat tegenover, dat „the day after the night before" het dag licht op ontnuchterende wijze kan laten zien ten koste waarvan die ver levendiging bij avond geschiedt. Een frappant voorbeeld daarvan toóht de Brouckère-plaats in Brussel (afb. 1). Wij kunnen de Belgische hoofdstad daar allerminst om be nijden. Ook in ons land zijn wij in dit op zicht waarlijk niet brandschoon. Overheidsdiensten, niet in het minst de; Gemeentelijke, verrichten veel werk en zij bereiken dikwijls uit stekende resultaten. Toch moeten wij opmerken, dat wij nergens betere re- 28 Afb. 2. Turijn. Via Roma bij avond. Afb. 1Brouckère-plaats te Brussel.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 18