mmm m VERKEERD GEPLAATSTE GARAGES TE AMSTERDAM In dc 17de eeuw werd te Amster dam het terrein tussen de Spiegel gracht en de Vijzelgracht be bouwd met enkele blokken uni forme huizen, bestemd voor wevers (huisarbeiders). Hoe deze huisjes, nu tot woonhuis bestemd, er thans kunnen uitzien, toont de eerste foto, een hoekje aan de Vijzel gracht. Inmiddels heeft zich in deze dicht bebouwde buurt met nauwe straten een garage gevestigd. Met welke gevolgen toont de tweede foto. Overigens is deze foto sinds kort verouderd; het bedrijf heeft alweer twee belendende huizen opgeslokt, en nog meer binnenterrein (tuinen) met loodsen bebouwd. Volkomen onbegrijpelijk wordt het dat men met dit voorbeeld voor ogen heeft willen denken aan de toelating van een garagebedrijf aan de andere zijde van de Spiegel gracht, tussen de Lijnbaansgracht en de Lange Leidsedwarsstraat. Nog steeds schijnt de stedebouw- kundige degradatie die zoln bedrijf in de oude stad meebrengt, een „verlevendiging" gevonden te worden. Niet alleen Heemschut, maar ook de Minister van O.K. W. heeft met klem gewaar schuwd tegen deze plannen. De derde en vierde foto (zie pag. 10) laten zien, welke huizen bedreigd worden. Eenvoudige, voor Am sterdam karakteristieke architec tuur, die na een bescheiden her stelbeurt weer in alle opzichten aantrekkelijk kan worden; een garage daarentegen is genoeg, om voorgoed alle mogelijkheden te bederven. Behouden toestand aan de gedempte Vijzelgracht 2. Geschonden toestand De gaiage in de smalle le Weteringdwaisstiaat 3. Te schenden toestand Lijnbaansgracht 279-283.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 15