Hoe men er toe gekomen is de straathoogte in de vroege middeleeuwen de Oude Gracht is ge graven in de eerste helft der 12de eeuw op die hoogte te brengen is mij nog steeds niet duidelijk te meer omdat we weten, door de verschillende op gravingen die in Utrecht plaats vonden, dat de oorspronkelijke hoogte van de bodem ongeveer 1.60 m boven A.P. lag. Nu zult U, die Utrecht in de laatste tijd hebt be zocht, zeggen, je schept nu wel op over die mooie grachten van Utrecht, maar dan had men door er beter voor te zorgen moeten voorkomen dat alles er nu zo erbarmelijk uitziet. Helaas hebt U dan gelijk. Maar veel weten is veel vergeven. Aan de Utrechter van heden geeft de aanblik van de grachten ook geen bevrediging. Dc toestand waarin de kademuren, de werfmuren, de balie's enz. verkeren zijn meer dan slecht. Er is werkelijk geen gedeelte tc vinden waar geen gebreken zijn. En dan zult U vragen stellen, hoe is het zover gekomen en waarom greep men niet in. Ja, dat is nu gemakkelijker gevraagd dan beant woord. De Gemeente is van dat alles geen eigenaresse, alleen de wegbedekking is in onderhoud bij de Ge meente, dc rest tot zelfs de balie is eigendom van particulieren. De malaise voor 1940, de bezettingstijd 1940-1945 en de na deze tijden ontstane materialcnnood en gebrek aan werkkrachten, waren oorzaak van een langzaam maar zeker verval. Vandaag werd hier een balie, morgen op eeri andere plaats een rollaag weggedrukt door het ver keer. Van herstel kwam door de heersende toestanden niets en zo is langzamerhand de toestand ontstaan zoals deze nu is. Reeds lang voor de hierboven genoemde tijd was de aandacht van het Gemeentebestuur gevestigd op de werken langs dc grachten. Reeds in 1899 bracht de plantsoen-meester een rap port uit, voorstellen tot verbetering van de toe stand werden gedaan. 23 CJtrecht's werven in aantrekkelijke vorm. foto's Ton Koof

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 13