stellen. Park en huis, beide hersteld, zouden het enige specimen van een echt oud buiten vormen en een benijdenswaardig aantrekkelijkheid voor Vclzen. De Franeker theehuisjes In het Februari-nummcr 1953 van ons orgaan ver meldden wij de vier theehuisjes, welke zich op het Noorderbolwerk te Franeker bevinden. Zij zijn van grote waarde voor het stadsbeeld, stonden echter niet op de Voorlopige Rijkslijst. De Gemeente plaatste de huisjes op de lijst bedoeld in artikel 1 van de Verordening op de Monumenten in de Ge meente Franeker. Krachtens art. 3 van deze ver ordening is het verboden een op deze lijst geplaatst gebouw geheel of gedeeltelijk te slopen, te verwij deren of uiterlijk te veranderen, tenzij met ont heffing van het College. Daardoor kan wel sloping of onoordeelkundige bebouwing voorkomen wor den, maar kon toch niet verplicht worden tot onder houd door de eigenaren. Zij vervielen daardoor jammerlijk, zoals wij vermeldden. Het getuigt van goed beleid, dat thans van Gemeentewege tot aan koop is overgegaan en de Minister van O.K. W. verzocht is, om de restauratie te helpen mogelijk maken. Dit voorstel werd door het bestuur van onze Bond bij de Minister ondersteund. Architectuur van de huidige woningbouw Naast de Bond Heemschut hebben ook de Konink lijke Nederlandsche Toeristenbond en de Alge mene Nederlandse Vereniging voor Vreemde lingenverkeer zich tot de Minister van Weder opbouw en Volkshuisvesting gewend inzake de uniforme bebouwing. De A.N.W.B. betoogt, het met de Bond Heemschut eens te zijn, dat, in tegenstelling tot de grote moderne bank-, kantoor- en bedrijfsgebouwen, welke over het algemeen een uiteenlopende en in dividuele architectuur vertonen, het uiterlijk van het merendeel der nieuwe woningbouw en van de stadsuitbreidingen als geheel, onmiskenbaar de sporen draagt van uiterste versobering en vervlak king, waardoor zelfs tot in de enkele nog mogelijk gebleven versieringsmotieven een grote mate vap eenvormigheid en mode-cliché is ontstaan. De A.N.W.B. merkt op, ook van de zijde van buiten landers te vernemen, dat de overal in den lande door zijn nieuwheid en omvang in het oog sprin gende nieuwbouw een hopeloze eentonigheid en herhaling vertoont. De Bond Heemschut wees in zijn adres op de betekenis en aantrekkelijkheid van de plaatselijke en regionale verschillen in bouw trant. Herstel Grote Kerk Arnhem De Grote Kerk te Arnhem begint te verrijzen. Onder het motto: Door vuur geveld, met vuur hcr- 20 TT» «coftfnjt HCftti Beeckesteyn in 1772 Nadien veigroot, dit gedeelte is echter in hoofdzaak ongeschonden aanwezig Gravure door Caspar Philips naar dc tekening van dc architect J. G Michael

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 10