TON KOOT OP HEEMWACHT Rechter en inéénstorting Er kunnen in dit land, waar wij zo trots op zijn, allermerkwaardigste dingen gebeuren. Misschien hebt U wel eens een ernstige zieke be zocht, ja, een stervende. Was na dit bezoek Uw conclusie: de patiënt leefde nog, dus heeft hij nog een voortreffelijke constitutie Het is verstandiger om over zulke nonsens maar niet verder te praten. Maar dezer dagen rees in een onzer steden een kwestie. Het betrof de kwestie van onderhoud van een ernstig verwaarloosd huis, zó ernstig, dat des kundigen oordeelden, dat een inéénstorting dage lijks gevreesd kon worden. Het werd een recht spraak. Het vonnis ligt voor ons. De kantonrechter besliste ter plaatse de toestand te bezichtigen. Aldus geschiedde, ondanks het feit, dat dagelijks een ineenstorting kon worden ge vreesd. Men kan zijn ogen geloven of niet, maar de kantonrechter oordeelde, dat „het pand ten dage van onze bezichtiging niet inéén is gestort, hetwelk op een nog solide constructie wijst". Men zou willen zeggen: hier heeft een kanton rechter overwogen en een vonnis geveld, dus heb ben wij een voortreffelijke rechtspraak. Maar wij zullen wel wijzer zijn om zulke boude uitspraken te doen Overigens: het huis staat nog op instorten en de rechter is óók nog gezond. Friese molens Een aangenamer bericht komt uit Friesland. We hebben ons in het verleden nog al eens beklaagd, dat het fiere, maai vlakke Friesland zo zorgeloos met zijn molens omsprong. Daarom juist is het zo goed op een kentering in deze houding te kunnen wijzen. Tussen 1938 en 1952 zijn verschillende molens, dank zij o.m. provinciale steun, voor de ondergang behoed. Het zijn o.m. de watermolens tc Bolsward, Burgwerd, Kollum, Langweer, Wit- marsum, Wommels en Workum en de koren molens te Dokkum, Formerum, Sloten en Vrouw- buurtstcrmolen. Voor 1954 stellen Gedeputeerden voor om f 5000,voor de restauratie van molens te voteren en zij hebben het voornemen te kennen gegeven, dat ook bij volgende begrotingen te over wegen. Daardoor wordt het mogelijk de volgende molens te restaureren: de Schepradmolen te Rijperkerk, een spinnckopmolcn tc Nieuw Barra- huis, de korenmolens van Van Tilburg tc Dokkum, de drie spinflckopmolens te Goëngahuizcn en de Groene Molen tc Joure. Wij menen, dat dit besluit blijk geeft van wijs inzicht van Gedeputeerden en spreken, met het belang van het Friese landschap voor ogen, er gaarne onze waardering voor uit. Zwolle's stadschoon Meermalen is de in het oog vallende verwaarlozing van het Zwolse stcdeschoon aanleiding geweest tot klachten en publicaties, ook in ons orgaan. Her haaldelijk hield ons bestuur zich in de loop der jaren met Zwolle bezig. In Juli van dit jaar wendde het zich tot Burge meester en Wethouders, wijzend op de betekenis van het Zwolse stedeschoon, waarbij niet het minst werd gedacht aan het behoud van de talloze een voudige en pretentieloze huizen, welke niettemin van zoveel belang zijn in de kern van de stad. In overweging werd o.a. gegeven over te gaan tot het opstellen van een gemeentelijke Monumenten verordening, het benoemen van een monumenten- commissie, de mogelijkheden die bijv. de woning splitsing kan bieden en de beteugeling van de ont sierende reclame. Wij konden niet verwachten, dat Zwolle nu ineens al die wensen zou inwilligen. Zo snel reageren de overheidsapparaten nu eenmaal niet. Toch deed het ons genoegen uit de nota van B. W., welke de Gemeentebegroting begeleidt, tc vernemen, dat het Gemeentebestuur overweegt aan de dienst van Openbare Werken een terzake deskundig ambte naar te verbinden, die, ten behoeve van het behoud en het onderhoud van unieke monumenten, welke de stad bezit en die Zwolle een eigen sfeer en karak ter geven, onderhandelingen kan aanknopen met de eigenaren omtrent het nemen van maatregelen, welke tot een bevredigender toestand kunnen leiden. Dat in de motivering van dit voornemen dezelfde argumentatie wordt gebruikt als in Hccmschut's schrijven mag er op wijzen, dat ons advies bij dat College in goede aarde is gevallen. 1

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 7