3 terecht of ten onrechte aangevoerde z.g. wettelijke bezwaren. Het is dan ook van het grootste belang, dat ieder, die meent, dat ergens de tussenkomst van Heemschut gewenst kan zijn, tijdig, zo moge lijk zeer tijdig, waarschuwt. Heemschut staat in alle omstandigheden paraat, ook in spoedeisende ge vallen, doch het is wenselijk het haastwerk zoveel mogelijk te beperken. Rustige overweging vormt een betere basis voor onze acties dan haast! Niettemin blijft het een onwaardige toestand, dat aan lichamen als Heemschut geen plaats is inge ruimd bij de behandeling van geschillen inzake de uitvoering van de Woningwet. Het gaat toch niet aan, dat men deskundige lichamen, vertegenwoor digende, bepaalde, weliswaar ideele belangen der burgerij, met een beroep op de wet rustig op zij kan schuiven. Wij blijven een verbetering van deze toestand bepleiten, en koesteren de hoop, dat men bij de herziening en uitbreiding van de Woning wet tot Ruimtewet aan deze misstand voldoende aandacht zal wijden. Tenslotte willen we eindigen met de hoop uit te spreken, dat personen en instellingen, aangesloten bij Heemschut, voor eigen acties profijt zullen kunnen vinden in dit artikel. Daarmede zal het verschijnen van deze min of meer administratief rechtelijke beschouwing in ons orgaan gerecht vaardigd zijn. EEN OUDE BOERDERIJ TE WARTENA De imposante Friese boerderij is uit vrij bescheiden vormen ont staan, en wel doordat de hooiberg of de landbouwschuur vastgroeide aan het complex van stal en woonhuis. Het hoogste deel, de tas of hooi berg liet zijn dak over de lagere bouwsels dalen en zo ontstond het machtige dak van de Friese stelp. Deze ontwikkeling zet in om streeks 1600, maar niet overal is de nieuwe vorm grif aanvaard, getuige een achttiende-eeuws boer derijtje te Wartena (Idaardera- deel), waar de hooiberg nog los van de schuur staat. Uilkema, die de ontdekker van «t\V, deze ontwikkeling was, beriep zich op een in 1934 afgebrand huis; het boerderijtje in Wartena is een soortgelijk huis, alleen nog iets een voudiger van opzet. Het staat (zo als tal van belangrijke gebouwen) niet op de Monumentenlijst en is, ingevolge de gebrekkige struc tuur van de tijdelijke Monumen tenwet, niet beschermd. Het bleek dan ook niet mogelijk, een verbouwing van het gebouw tje te verhinderen. Een hoogst belangrijk document voor de geschiedenis van de Friese boerderij gaat daarmede verloren. C. F. J. 14

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 20