Ir. P. KLUrVER HET HERSTEL VAN DE HAVEN" TE IJSSELSTEIN IJsselstein, een typisch oud kasteelstadje op recht- Dan moeten er financiële argumenten op tafel hoekig patroon gesticht. Als enige in de kern aan- komen. wezige waterloop de haven, die van de eerste De volgende stap was dus de inschakeling van een stadsaanleg de zuidelijke stadsgracht vormde. Bij technisch adviesbureau voor wegenbouw en no- latere uitleg, welke een nieuwe, ook nog bestaande leringen. Dit concludeerde: herstel van de Haven gracht met zich bracht, bleef de Haven als binnen- is iets aantrekkelijker uit financieel oogpunt dan water gehandhaafd. Zowel uit stedebouw kundig-historisch als -aesthetisch oogpunt verheugend. Hoewelde aesthetica was de laatste jaren door intense vervuiling en vérgaand verval van beschoeiingen, taluds en be bouwing danig in het gedrang gekomen. Dus: publieke opinie fzo'n prettig soepel begrip als men iets wil of niet wil) en de meerderheid van de Raad riepen steeds luider: dempen! De Heren van IJsselstein waren in de ge schiedenis al bekend om hun eigengereid heid, de huidige Heer Burgemeester zette die traditie voort en ontketende een tegenactie. Eerst een rapport van de Provinciale Planologische Dienst van Utrecht. Van de daarin aangevoerde argumenten, de lezers van dit blad kennen ze wel, werd De „Haven" te IJsselstein vóór het herstel door de Raad met beleefde belangstelling kennis genomen, maar men moet voor een demping. Toen was het pleit gewonnen, de Raad echte intensieve belangstelling toch dieper gaan. besloot tot behoud en herstel. Het werk werd uit gevoerd en de gehele bevolking vierde met een lichtfestijn de vol tooiing van dit heugelijk herstel. Een plan werd opgemaakt tot sa nering van de bebouwing. In de eerste sector staan langs het water 28 huisjes, waarvan 23 krotten. Hier gaat binnen afzienbare tijd het mes in. De ondiepe percelen tussen straat en water worden na de nodige verbreding van de straat nog on dieper. Zij zullen bebouwd wor den met lage huisjes, twee aan twee, met tussen de blokjes zij erven. Langs de straat en het water zal dan een rhythme ont staan van lage woningen afge wisseld door de begrcnzingsmuur- De „Haven" te IJsselstein hersteld. Vervolgt Op pag. II. 10

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 16