rijweg en de aangrenzende particuliere terreinen heeft men een brede groene berm ge maakt, waarin bomen werden geplant. Een voetpad ont breekt derhalve geheel, blijkens de ervaring was dat daar ook niet nodig. Door deze werkwijze heeft men echter bereikt, dat ter plaatse een rustig en lande lijk dorpsaspect werd verkregen, waaraan zelfs een zekere voornaamheid niet te ontzeggen valt. Onze Commissie in Noordholland was bij haar bezoek aan Oostzaan met een en ander nogal ingenomen en meent, dat Oostzaan hier, onder de gegeven omstandigheden, een navolgenswaar dig voorbeeld heeft gegeven. AO-SERIE Onder deze titel geeft de Stichting Ivio te Amster dam wekelijks een boekje van ongeveer zestien pagina's uit over een actueel onderwerp. Ter kennismaking zond dc uitgever ons deeltjes van de heren Dc Rek over De Brons- en Ijzertijd, Ko Zweeres over Vogelbescherming, en Theo de Vries: Kastelen bedreigd. Alle deeltjes geven met meer, dan een vluchtig overzicht over de materie, zonder populair te worden in de slechte zin van het woord. Bovendien wordt de lezer die méér wil weten, door een litteratuurlijstje achterin, op weg geholpen. Men kan zich op deze reeks, die uiteraard alle mogelijke onderwerpen bestrijkt, abonneren. NEDERLANDSE KASTELEN IN HERSTEL Hoezeer de Nederlandse kastelen ons aller aandacht en steun verdienen is in het achter ons liggende jaar wel duidelijk gebleken uit de ruime publiciteit welke aan dit onderwerp besteed is. Het was Heemschut aanleiding om met een afzonderlijk nummer te verschijnen. Daarom is het ook goed met een voorstel te kunnen komen, waaraan U zelf mee kunt helpen om enkele dier kastelen uit hun misère te halen. In Gelderland hebben de kasteel- vrienden zich verenigd tot een stichting „Vrienden der Geldersche Kasteelen", die De Cannenburch te Vaassen, Kasteel Hernen in het Land van Maas en Waal, de Kasteelsche Hof te Ooy en dc kastcel- ruine te Batenburg bezit. In kasteel De Cannenburch is de restauratie op dreef. De Stichting heeft voorshands vijf ver trekken in goede staat gebracht en verschillende vertrekken aangekleed met antieke meubelen, schilderijen en gebruiksvoorwerpen, welke voor dit doel ten geschenke of in bruikleen zijn afgestaan. Daarmee is een begin met eerherstel gemaakt, dat ons allen tot dankbaarheid moet stemmen. In Hernen zijn eveneens reeds verschillende restau raties verricht o.m. de vier gevels om de binnen plaats, de daken op voorvleugel en een der zij vleugels, aan dc merkwaardige overdekte weer gang en diens toegangen. Hier behoeven nu de beide torens, die de achtergevel flankeren herstel en moeten tal van overige voorzieningen worden getroffen, die nog vijf jaren werk zullen vergen. Rijk, provincie en particulieren hebben hiervoor hun onmisbare steun gegeven; maar voor de ver dere restauraties ontbreken de stichting f 60.000. Zij vraagt de hulp van kasteelvrienden door haar een gift of een renteloos voorschot te verstrekken (af te ronden in veelvouden van f 100.aflosbaar in 50 jaarlijkse termijnen) dan wel door in te schrijven op een 2 obligatielening (in coupons van f 1000.en f 500.eveneens aflosbaar in 50 jaarlijkse termijnen). Maar ook kleinere be dragen zijn welkom, of een jaarlijkse contributie of kunstwerken voor de aankleding der kastelen. Hier wordt weer een kans geboden om het niet bij klagen en treuren te laten, maar iets te doen, dat tot directe resultaten leidt! Begunstigers van de Stichting hebben met hun huisgenoten vrije toegang tot de kastelen en worden jaarlijks uitgenodigd tot een excursie naar enige kastelen. Wij kunnen nu slechts warm aanbevelen U met de stichting in verbinding te stellen. Haar adres is Zypendaalse weg 149 te Arnhem en de postrekening is 80405. 7 VERBETERING NOORDEINDE TE OOSTZAAN OUDE TOESTAND 6' t f NIEUWE TOESTANO Profielen van dc dorpsstraat te Oostzaan

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 13