1 BEVREDIGENDE DEMPING TE OOSTZAAN *y Hoe vaak is in ons orgaan al gewezen op ondoor dachte dempingen; daarom is het verheugend ook eens een ander geluid te laten horen. In de Zaanse dorpen pleitte het toenemende ver keer voor de noodzakelijkheid de dorpswegen voor dat verkeer geschikt te maken. Maar al te goed is bekend, hoe vaak dat ge schiedt op een zodanige wijze, dat een typisch dorpselement verloren gaat, waarna daar voor iets ba naals in de plaats komt. Op uitnodiging van het Ge meentebestuur van Oostzaan heeft onze Commissie Stad en Dorp Noordholland onlangs een be zoek gebracht aan die ge meente, waar geruime tijd ge leden slootdemping op de hiervoor gewraakte wijze heeft plaats gehad, waarna kort geleden een ver- dere slootdemping op geheel andere wijze plaats vond. Bij de eerste slootdemping in Oostzaan werd een brede rijweg aangebracht, waarlangs een verhoogd tegeltrottoir, in navolging van stedelijke gewoonten. De praktijk leerde echter, dat de rijweg veel te breed was en het verhoogde voetpad door het publiek nooit werd ge bruikt. Ook zag men wel in, dat die ouderwetse slootdemping een verarming van het dorps karakter bete kende. Toen onaf wendbare ver- keerseisen tot verdere sloot demping noop ten, heeft men het anders aan gepakt. Na het dempen van de wegsloot is een rijweg i aange legd van beperkte zij het voor het verkeer ter plaatse ruim voldoende breedte en tussen de 6 Oostzaan, dc oorspronkelijke toestand met de wegsloot Fraai profiel. VV.v>V> 4 *j*r /j* Oostzaan, lecentc demping met luime weg en groenstrook met boombeplanting. Aanvaardbaar profiel Oostzaan, gedempt gedeelte met te biede weg en ongebruikt trottoir. Slecht profiel

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 12