FRIESLAND'S BUITENPLAATSEN BEDREIGD? In Friesland is de laatste tijd enige verontrusting de hand. Maar daarbij komt, dat met zelfstandige gekomen over de toekomst der oude buiten- huishouding voerende bejaarde echtparen even plaatsen. Sinds enige tijd zijn plannen bekend om eens rekening zal worden gehouden, hetgeen bc- fraaie oude States in Friesland te gaan gebruiken tekent, dat de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat als tehuizen voor bejaarden. kleine vrijstaande huisjes dan wel rijenbouw voor kleine eenheden bij een dergelijk verzorgings- De zorg voor bejaardenis de laatste jaren veel meer centrum worden gesticht. Behalve een aantasting op de voorgrond getreden, nu het getal der ouden van het interieur van de states komt dus nog het van dagen zo toeneemt. In de Gemeente Leeuwar- bouwen in de tuinen en parken van tal van ge- den bijvoorbeeld zijn nu meer dan 7000 inwoners bouwtjes, die in min of meerdere mate het land- boven de 65 jaar. Het is begrijpelijk, dat zelfs Ge- huis zullen storen, zowel door afmeting, vorm- meentebesturen plannen hebben voor gebouwen, geving als door kleur. Dat daarbij tevens de tuinen die deze bevolkingsgroep op de meest gevarieerde zullen worden vernield is een logisch gevolg van de wijze huisvesting bieden. Dat daarbij de gedachten bouwplannen. Dat deze zorg niet ijdel is moge uitgaan naar buitenplaatsen, die met belangrijke blijken uit de volgende voorbeelden, lagere kosten daartoe verbouwd, uitgebreid en in gericht kunnen worden dan nieuwbouw, ligt voor 1. Bennema-state te Hardegarijp (Gem. Tietjerk- steradeel), die op de Monu mentenlijst staat, is ver kocht. Er zullen twee vleu gels bijgebouwd worden om er een Christelijk rust huis van te maken. Voorts zal een door de Rijkswa terstaat aan te leggen fiets pad tot gevolg hebben, dat het toegangshek ver dwijnt. 2. Schierstins in Veen- wouden (Gem. Dantuma- deel), voorkomende op de Monumentenlijst, is verkocht aan de Gemeen te. Bestemming? 3. Schatsenburg, te Dron- rijp (Gem. Menaduma- deel) dateert uit plm. 1646 en is vermeld op de Monumentenlijst. Er zijn onderhandelingen gaande tussen regenten van het Gasthuis Vrcedenhof en de Gemeente over de ver koop van dit buiten. Ook hier wil men een tehuis van ouden van dagen ves tigen en op de Zuid- -i Sehici stins tc Veen wouden Aangekocht door de Gemeente Bestemming' fata Ir D A Arkenbout

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1954 | | pagina 10