heel uit de verte en zeer bijzonder op. U kunt zich voorstellen welk een gruwelijke aantasting der schoonheid juist hier de vele en nog steeds toenemende licht- en telefoonleidingen betekenen Men heeft zich niet ontzien de straatjes van het oude Hindeloopen er geheel mee te vullen, men heeft met de hoge overspanningen het waterland in het midden hopeloos bedorven Welk een vreugde was het daartegenover in mijn op Hin deloopen gevolgde Harlinger jaren daar te zien, hoe de hele boel onder de grond werd gestopt. Wat een verruiming en verfraaiing van de mooie oude havenstad, die als verjongd, in oude glorie uit deze fatale omstrengeling herrees. Alles moet hier in Friesland op dit gebied onder de grond, dat zou een grandioze ver betering betekenen. Een derde euvel, samenhangend met de ontstellen de achteruitgang der Friese dorpsbeelden in het al gemeen, is de demping der kleinere wateren in steeds meer dorpen. De architectuur dezer dorpen, een mengeling van vele stijlen en meest „stijlloos heden" heeft op de meeste punten het karakter 5 eer verminkt Wie in het buitenland zo vaak de volko men ongerepte dorpen en stadjes ziet liggen moet zich er wel diep over bedroeven, dat er in ons land zo weinig gave dorpsbeelden zijn overgebleven. Aan vele van deze Friese dorpen gaven enkele oude buurtjes, een oude kerk, wat water, een haventje, een dorpsvaart nog enig karakter. St. Annaparo- chie en Hallum gingen aan het dempen, in Rotte- valle, Ternaard, Poppingawier gaan de gedachten daarnaar uit, terwijl ook in een der steden, in Har- lingen, de Zoutsloot nog steeds gevaar loopt. Men laat in vele dorpen de vaart eerst moedwillig ver vuilen, laat de walbeschoeiing verwaarlozen en besluit dan tenslotte maar radicaal en vernietigend tot dempen, ijiet beseffend dat water een van de be langrijkste elementen der schoonheid van stad en land vormt. Er is juist een prachtig boekje over de betekenis van het water in Friesland verschenen: „Fricslands strijd tegen het water" door P G Bins, een uitgave van de Provinciale V.V.V. te Leeuwarden, een zeer boeiend geschreven werkje, waarin ook aan de aesthetische betekenis van het water alle aandacht wordt besteed Men leze dit in Friesland alom! Op allerlei wijze is de schoonheid van Friesland in de laatste tientallen van jaren ontstellend achter uitgegaan Deze dwaze beplanting met gratis mate riaal van de sierheestercentrale is gelukkig voor een deel door de invloeden van het klimaat weer ver dwenen; deze beplanting paste volstrekt niet in het Friese landschap en betekent, waar zij gebleven is, eerder een aantasting dan een verrijking ervan. Wat er, schaars bezit, in Friesland nog aan heide is, ging nog verder achteruit helaas De spaarzame resten kunnen geen verdere beperking meer lijden. Op allerlei terreinen is een dringende waarschu wing aan de Friezen en aan hen die in „Holland" invloed in Friesland hebben op haar plaatsSchut Uw Friese heem! de toepassing van de artikelen uit de Alg. Politie verordening, die betrekking hebben op de buiten reclames, dit met dezelfde liefde en toewijding zul len doen als eertijds directeur Tjaden in wiens ge dachten steeds het woord van Vondel was gegrift Bemin dan Amsterdam". 105 Toren van Dronrijp. foto Aalfs Een van de weinige overgebleven Tjaskermolens. foto A. L. Broer Slot van pag. gg)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 19