Herbouw van boerderijen op Walcheren Op Walcheren worden vele vernielde boerderijen door nieuwe vervangen. Voor het stichten van eigen nieuwe bedrijfsgebouwen in de zg. Zuidwatering bestaat daaromtrent contact met de herverkave lingscommissie. Het type dat daaruit ontstaan is, is nog wel aanvaardbaar. Helaas, is het geheel an ders met de boerderijen, welke door particulieren tot stand worden gebracht. Het resultaat daarvan is Walcheren beslist onwaardig. Dit is temeer te betreuren, omdat aan de verzorging van het land schap op Walcheren in uitgebreide zin alle aan dacht wordt besteed om een gaaf geheel tot stand te brengen. De foto's tonen wat er gebeurt op Wal cheren en dit geschiedt bovendien in snel tempo. Hier is toch wel een ernstig gemis aan goed wer kend welstandstoezicht Acht en twintig jaargangen Met dit nummer van Heemschut wordt de 28ste jaargang besloten. Gaarne wenst het bestuur van de Bond Heemschut al zijn leden en lezers een ge zegend en voorspoedig 1952. Het vertrouwt, ook in het nieuwe jaar op de steun van zijn leden te mogen rekenen. Die steun kan meteen in practijk worden gebracht door nu, aan het begin van een nieuw jaar de contributie te voldoen voor 1952. Dat be spaart onze administratie veel extra werk. Bij voorbaat onze hartelijke dank! Postgiro 124326. UIT HEEMSCHUT S LEDENKRING KATWIJKS VOLKSLEVEN Drie van onze leden vergasten ons jaarlijks op een be langrijk en prettig leesbaar jaarboek: Amstelodanum, Haerlem en Oud-Leiden. De laatste dezer drie is nu een nieuwe uitgave aangevangen, de Oud-Leiden Serie", een reeks boekjes over de volkskunde van de stad en haar ommelanden, samengesteld door de Commissie voor Volkskunde van Oud-Leiden onder voorzitterschap van ons bestuurslid A. Bicker Caar- ten. Het eerste deeltje in deze aantrekkelijk uitgege ven serie is gewijd aan het volksleven van Katwijk. Veel is al over Katwijk geschreven, en nog veel meer zou er over te vertellen zijn, zodat een vervolgdeel niet uitgesloten is. In dit boekje zal de Heemschutter het meeste geboeid worden door een artikel van R. C. Hekker over de eenvoudige bouwsels als visserswo ningen, bouwschuren en boerderijen te Katwijk aan Zee, bouwsels die in hun eenvoudigheid toch zo'n belangrijk element in het aspect van het dorp vor- men, in welk artikel een uitvoerige beschrijving ge geven wordt van een nog bestaand oud vissershuis en van het voormalige redershuis aan de Baljuwstraat, met afbeeldingen van het rijke interieur van het laat ste. Nic. van Beelen en A. Bicker Caarten schrijven, ook door veel afbeeldingen toegelicht, over de oude en thans bijna geheel verdwenen klederdrachten; C. Varkevisser over de strandspelen, gespeeld in een tijd toen de Katwijker visser meer vrije tijd tussen de vaarten had dan in deze gemechaniseerde tijd. Een aardig artikel van Nic. van Beelen beschrijft het eeuwenoude en nog steeds voortlevende volkse bijge loof in het dorp: A. Bicker Caarten de oude maar voor kort gerestaureerde korenmolen „De Geregtigheid", waar het in 1655 nog lelijk spookte! Alles samen een aantrekkelijk boekje, dat wij veel opvolgers toewen sen. J. A. B. de H. 98

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 12