C o 'r n e i 11 e F. Janssen HEEMSCHUTDAG TE ALKMAAR Het was een goede gedachte, nu de jaarvergade ring ditmaal te Alkmaar gehouden zou worden, daarvoor de Vrijdag uit te kiezen. Dan namelijk is Alkmaar in feeststemming ter ere van de Kaas markt. Van de huizen wapperen toepasselijke wim pels, welke de stad een vrolijk aanzien geven. Ook van het raadhuis wapperde een vlag, de Alk- maarse: drie maal wit-rood, met het Alkmaarse wapen een zilveren burcht in rood als een vrij- kwartier aan de stok. Zo'n grote vlag waait statiger uit dan de wimpeltjes. Statiger ook dan de Ame rikanen, die op het marktterrein de burries be klimmen om de Kaasdragers te fotograferen, be stegen de leden van Heemschut de grote buiten trap van het stadhuis, waar het Gemeentebestuur de Bond zou ontvangen. Alkmaars raadzaal is in het begin van deze eeuw gerestaureerd, en draagt daar alle tekenen van. Toch zijn daar dingen, die het hart van een Heem schutter verkwikken kunnen, zoals het portret van oud-Burgemeester Wendelaar, tijdens zijn leven een even bemind burgemeester als Heemschut bestuurslid. De burgemeester, de heer Mr H. J. Wytema hield een welkomstrede. Hij stipte aan, hoe onze cultuur in en met de steden is ontstaan, en juist daar een rijke erfenis heeft nagelaten, welke van de ver schillende ontwikkelingsphasen getuigt. In onze tijd wordt deze erfenis meer dan ooit bedreigd, daar onze levens wijze niet meer aansluit bij die van vroeger eeuwen. Ware Heem schut kan er niet mee volstaan de resten van het verleden te bewa ren; het zal de grote en moeilijke taak van onze tijd zijn, een stijl, een levenshouding tc vinden, die deze breuk herstelt, en tóch mo dern, van deze tijd is. Eerst dan kan de erfenis in ons leven opge nomen worden In het tegenover gestelde geval staat deze er als dood museumstuk buiten. Ter vergadering leverde de heer Molendijk, burgemeester van Amersfoort, na het jaarverslag van de secretaris, critiek op Heem- schut's houding inzake het uit breidingsplan-Randenbroek. Het ware juister geweest, indien men zich eerst in verbinding zou heb ben gesteld met het gemeentebestuur, in plaats van een gedeelte over te nemen van het verslag van de raadszitting uit een plaatselijk blad. De pu blicatie in Heemschut achtte spreker een aantasting van de goede naam van de betrokken wethouder. Terloops zij er op gewezen, dat de publicatie in de Amersfoortse Courant, welke in „Heemschut" vermeld werd, en waarvan de onjuistheid gesug gereerd werd, ten volle ondersteund wordt door het officiële verslag van de raadsvergadering. Het is dus niet geheel duidelijk, hoe Heemschut, niets meer dan de feiten publicerende, welke in een openbare raadsvergadering zijn voorgevallen, daarmede de goede naam van wie dan ook zou kunnen aantasten. De heer Molendijk verzekerde voorts, dat het ge meentebestuur van Amersfoort niet aan doorbre ken dacht De voorzitter ging, terecht, op het eerste punt niet in; ten aanzien van het tweede merkte hij óp, dat men hem bij een bezoek te Amersfoort in het ge bouw van Publieke Werken een kaart getoond heeft, waarop deze doorbraak voorkomt. Het ver heugde hem, dat het gemeentebestuur, nu bij mon de van zijn Voorzitter, verklaarde van doorbraak- plannen af te zien, cn hoopte dat dit zo zou blijven. Burgemeester Molendijk meende, dat men be trouwbare informaties diende in te winnen, en zich 91 Alkmaar 1951, Oude Gracht foto Ton Koot

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 23