A.G. M. Boost DE PAPIERKLODDERAARS Reeds eerder hebben wij in het blad „Heemschut" No. 7 van 1949 gewezen op de grote ontsiering, welke door een wilde plaklust op elk onbewoond object langs de weg wordt teweeggebracht. In bijna alle gesignaleerde gevallen hebben de be herende instanties, na een zorgvuldige schoonmaak van de betreffende gebouwtjes, kunstwerken e.d., daarop een verbod tot aanplakken, gegrond op de plaatselijke politieverordening, kenbaar gemaakt met het gevolg, dat deze sindsdien niet meer wor den besmeurd door een rij van kakelbonte affiches. Een hele verbetering! Men kan echter overal elders in ons land nog der gelijke plakkerijen bij honderdtallen waarnemen. Bijgaande foto's illustreren een paar gevallen ter hoogte van Heemstede aan de op dat punt zo bij zonder fraaie weg SassenheimHaarlem. Wij doen nogmaals een beroep op alle belangheb bende eigenaren om hun objecten te doen schoon maken en daarna te voorzien van een bordje: „Verboden aan te plakken, art. Politieveror dening", opdat bij niet-naleving de firma's, bedrij ven e.d. voor wie de reclame wordt gevoerd, kun nen worden aangesproken. Ons land zal hierdoor inderdaad een goede schoon maakbeurt krijgen, waarvan het zal opknappen. 90 toespraak heeft de secretaris der commissie de prijs uitgereikt in een bijeenkomst van leraren en leerlingen der Kweek school te Middelburg. Toegekend werden nog een tweede en derde prijs en een aantal eervolle vermeldingen. Als tweede belangrijke activiteit der Commissie mag hier gewezen worden op de voorbereiding van het te houden con gres over Heemschut en de Jeugd, op Zaterdag 29 Septem ber 1951 van 10.3017.00 uur in het Openluchtmuseum te Arnhem. De algemene inleiding zal worden verzorgd door Prof. Dr W. R. Heere van de R.K. Economische Hogeschool te Tilburg, terwijl in sectie-bijeenkomsten de heer J. A. Nijkamp, Dir. der Gem. School- cn Kindertuinen in Den Haag zal spreken over landschap en natuurhistorie, de heer J. van Mourik over de historie, en mejuffrouw Hil Bottema over de folklore. De Directeur van het Openluchtmuseum, Dr W. Roukens zal een uiteenzetting geven over de inrich ting, enz. van het Openluchtmuseum. De voorbereidingen voor dit congres vereisen veel tijd en de Commissie is dan ook uitermate dankbaar voor de mede werking van haar Voorzitter, die gezorgd heeft voor admi nistratieve service van zijn Afdeling. De heer E. J. H. Over- bosch en mejuffrouw C. E. van der Boom belasten zich met de organisatie van het congres en hebben reeds veel voorbe reidende werkzaamheden, als de verzorging van de propa ganda, het voeren van besprekingen met de inleiders, ver richt. Een woord van dank moge hier dan ook niet achter wege blijven. In het afgelopen jaar is op initiatief van mejuffrouw H. Bot tema en de heer Scholten, een aanvang gemaakt met de voorbereiding van een zelfstandige commissie voor de be studering der volkskunst. De commissie Heemschut en de Jeugd heeft dit voornemen gaarne ondersteund. Op voorstel van de heer Oosterlee, hebben de initiatiefnemers contact opgenomen met het hoofd van het Bureau Volkskunst van de Afdeling Vorming Buiten Schoolverband van het Mi nisterie van O. K. en W. Inmiddels heeft de nieuwe commis sie haar werkzaamheden aangevangen. Wij willen dit jaarverslag besluiten met allereerst de dank van de Commissie uit te spreken voor de genoten gastvrijheid van het Ministerie van O. K. en W., dat voor de commis sievergaderingen vergaderruimte beschikbaar heeft gesteld, eveneens moge een woord van dank met uitblijven jegens allen, die op enigerlei wijze de Commissie Heemschut en de Jeugd in het afgelopen jaar hebben gesteund. Nog rest ons mede te delen, dat in het Bestuur geen wijziging kwam en het aantal leden der Commissie gelijk is gebleven. 's-Gravenhage Augustus 1951 De secretaris J. VAN MOURIK ontsierende muur en maar plakken

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 22