Het bleek niet mogelijk een sober, maar waardig herenhuis te Dokkum, opgenomen in de Voorlopige Lijst van Monumenten van Geschiedenis en Kunst te redden, het zal moeten wijken voor een nieuw postkantoor. Te Enkhuizen kwam het voorstel aan de orde, een opslagplaats voor beton e.d. te vesti gen naast het Zuiderzeemuseum. Heemschut ver zocht de afmetingen daarvan te beperken. De Raad ging nog verder en stond de aanleg daarvan niet toe. Te Schoorl kon de bouw van een bijzonder ontsie rend huis aan het Hargergat niet voorkomen wor den, het aardige duinterrein is daarmee zeer ge schonden. Te Amsterdam werd het profiel van de Stalinlaan gewijzigd, hetwelk naar Heemschut's mening in aesthetische zin een verlies opleverde. Het Ge meentebestuur werd verzocht soortgelijke plannen met de zoveel fraaiere Churchill-laan niet ten uit voer te brengen. Aan Gedeputeerde Staten van Zjiid-Holland is ver zocht te verhinderen, dat het besluit van de raad van Geervliet wordt uitgevoerd om alle stoepen te vervangen door een doorgaand tegeltrottoir. De pogingen mede door Heemschut ondernomen, om de Spaanse poort en de Berkelpoort te ^utphen te behouden werden met succes bekroond. Het gemeentebestuur van Alkmaar zocht de verbetering van het verkeersprobleem in demping, respectie velijk sloping, mede in verband met de wens tot behoud van de veemarkt in de binnenstad. Ons bestuur heeft het gemeentebestuur er op geatten deerd, dat de verwachting is gegrond, dat een wet telijke regeling binnenkort zal volgen, waarbij vee markten uit de stadscentra worden geweerd. Bij de Raad te Schiedam en vervolgens bij Gedepu teerde Staten werd door Heemschut stelling ge nomen tegen de plahnen tot stichting van een semi- permanent feestgebouw in de Plantage. Het be treft hier de ontsiering van 's lands oudste stads park. De bijzondere aandacht van de Minister van O.K. W. werd gevraagd om te voorkomen, dat het as pect van Sloten in Friesland door de aanleg van een nieuwe weg over de wallen zal worden vernield. Tenslotte waren de branden van monumenten in het verslagjaar aanleiding de Tweede Kamer der Staten Generaal uit te nodigen, te overwegen, of er geen wettelijke maatregelen genomen moeten worden, welke dat gevaar meer doeltreffend kun nen beperken. Dit overzicht der werkzaamheden, ofschoon verre van volledig, wegens het onvermeld laten van ac ties, welke nog niet voltooid werden, moge U een indruk geven van Heemschut's arbeidsveld en U sterken in de overtuiging, dat wat thans nog op be perkte schaal geschiiedt op breder basis gezet dient te worden. Dat is mogelijk, indien het ledental aanzienlijk toeneemt. Met de aansporing ons ter zijde te staan bij dit streven, moge dit 40ste jaar verslag besloten worden. TON KOOT Secretaris van de Bond Heemschut VERSLAG VAN DE WERKZAAMHEDEN. VAN DE COMMISSIE „DE WEG IN HET LANDSCHAP" September 1950 tot September 1951. 87 Steeds opnieuw bezint de Commissie zich op de drieledige functie van de Weg, economisch omdat hij de mogelijkheid schept van verkeer en vervoer; toeristisch doordat hij de mens in contact brengt met het landschap, de natuur en de recrea tiegebieden; landschappelijk omdat hij een speciaal element in het landschapsbeeld vormt. Op de beide laatstgenoemde, aesthetische functies zijn uiteraard haar werkzaamheden gericht. Zij beschouwt de Weg en via deze zijn omgeving; vormen zij tezamen een harmonisch geheel, of zijn het vreemd van el kaar gebleven elementen? Welke factoren hebben tot het grondige bederven van het aspect geleid en op welke wijze kan dit nog verholpen worden? En dan zijn het steeds op nieuw dezelfde oorzakende dorre begeleiding van telefoon palen, de jammer van een zielige lintbebouwing, de gore vuilstortplaatsen of opslagen van oude materialen, bij voor keur onmiddellijk langs de weg gelegen en zonder enige af scherming; het uitzicht op industriecomplexen, gasbedrijven, verminkte molens, schreeuwende reclames, volbsplakte ob jecten maar ook het te smalle wegprofiel de benepen bermen, het gemis aan goede verhoudingen tussen verhar dingsbreedte en rooilijnen van bebouwing of beplanting. In het verslagjaar heeft de Commissie zich beijverd de te ha- rer kennis gekomen landschaps- en wegontsieringen aan de betreffende autoriteiten door te geven met verzoek de nodige maatregelen te willen treffen. Met de Raad van Overleg inzake de Schoonheid van Stad en Land in de provincie Noord-Brabant werd enige malen een aangenaam en nuttig contact opgenomen. Ged. Staten van Utrecht hebben op het verzoek van de Com missie W.I.L. om goedkeuring te onthouden aan het door de gemeente Maartensdijk voorgenomen project van een rijwiel pad langs de westzijde van de weg BlauwkapelMaartens dijk, waardoor de bomen aan die zijde zouden moeten ver-

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 19