demping van de Lange Mare werd verzet aange tekend bij de Kroon. Tegen de demping van de dorpsvaart van Ter- naard (Fr.) is gerequestreerd bij Gedeputeerde Staten. Deze opsomming, welke niet volledig is, moge dui delijk maken, dat de betekenis van het water in ons stede- en landschapsschoon nog niet zo ten volle beseft wordt als na de allerongelukkigste dem pingsmanie van de 19e eeuw verwacht mocht worden. En toch liggen de voorbeelden van de aesthetische mislukkingen van deze tijd rondom voor het opscheppen. Het is duidelijk, dat men zich in deze tijd voor het oplossen van vcrkeersvraagstukken zoveel méér moeite en kosten getroost dan voor het behoud van schoonheid, dat herhaaldelijk van onherstelbaar cultureel verlies gesproken moet worden. Zonder het belang van goede verkeersoplossingen te on derschatten vraagt Heemschut meer besef voor het erkende stads- en landschapsschoon en meer in schakeling van hen, die open oog hebben voor de schoonheid. Restauraties Een goede Nederlandse Monumentenwet ont breekt tot op het huidige ogenblik. Zolang die er niet is zijn onze monumenten niet veilig. Bij herha ling heeft de Bond Heemschut de Regering hierop gewezen. Daar bovendien de gelden van Rege ringswege, beschikbaar gesteld voor de restauratie van onze monumenten, ten enenmale ontoereikend zijn, moet zelfs de noodvlag in top. Is het eigenlijk het Nederlandse volk wel ten volle duidelijk, dat onschatbare monumenten zoals de Oude Kerk te Amsterdam hun ondergang tege moet gaan? Weet men wel, dat subsidieaanvragen voor herstel van bijv. de kerken te West-Graftdijk, Graft, Nederhemert, de Jacobskerk te Den Briel afgewezen zijn, aangezien voor het gehele jaar 1952 slechts 2 millioen gulden ter beschikking is gesteld, terwijl 20 millioen nog maar nauwelijks verantwoord zou mogen heten? Nog in zijn Memorie van Toelichting op de Rijks begroting-van het dienstjaar 1951 vermeldt de Mi nistervan O.K. W. zelf 186 monumenten, hoofd zakelijk kerken, waarvan hij de restauratie nood zakelijk en dringend acht, voor een begroot bedrag van 18.777.200.In verband met de zorg lijke toestand van 's lands financiën kan hiervoor echter geen subsidie in het vooruitzicht gesteld worden. Duizenden andere en vooral kleinere monumenten komen zelfs op deze lijst in het geheel niet voor. Dit tekent de toestand in ons oude cultuurland, dat zich terecht beroemt op zijn uitzonderlijk ka rakteristiek stedeschoon, hetwelk Nederland een geheel eigen plaats geeft temidden der landen in Europa. Hoe lang nog, vragen wij ons af. Pogingen ondernomen in samenwerking met ons lid, de oudheidkundige kring voor Stad en Land van Breda „De Oranjeboom", om de toren van het voormalige kasteel te Gageldonk te behouden, werden met succes bekroond. Bij de Minister van O. K. W. werd aangedron gen op een spoedige beslissing inzake de toekenning van subsidie voor de restauratie van het z.g. se cretarishuisje in de Muurhuizen te Amersfoort. De subsidie werd toegezegd. Een actie tot behoud van een 17de eeuwse boerde rij te Nijeberkoop werd krachtig gesteund. Aanvragen om bijdragen in het herstel van molens werden doorgezonden aan ons lid de Vereniging De Hollandse Molen, in enkele gevallen werd in ons orgaan een opwekking tot het geven van bij dragen opgenomen. Aan de Raad van Geervliet werd verzocht het herstel van de oude, op een muurtoren gebouwde korenmolen te willen be vorderen. Uitbreidingsplannen De bemoeiingen met uitbreidingsplannen betrof fen o.m. Renkumwaar de Raad op advies van de Bond Heemschut een vijftal wegen uit het plan schrapte. Inzake het nog niet vastgestelde uit breidingsplan voor Schoorl werd zeer uitvoerig ge requestreerd, aangezien de keuze van het tracé van een nieuwe weg en enkele andere bestemmingen in dit zo gevoelige gebied minder gelukkig gekozen werd geacht. Verordeningen Op het gebied der verordeningen werden adviezen verstrekt aan Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant, betreffende het landschapsschoon en aan B W. van Geldrop, die tevens geadviseerd wer den met betrekking tot de wilde affichering in deze gemeente. De Burgemeester van Epe werd op zijn verzoek ingelicht betreffende een concept Schoon heidsverordening voor zijn gemeente. Diverse acties In %eist werd met goed gevolg geadviseerd in de plaatsing van bijgebouwen op het buiten Zand bergen. In Zeuenhuizen werd de grote houten ophaalbrug, welke met afbraak werd bedreigd, op Heemschut's aandringen gespaard. 86

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 18