Propaganda De toeneming van het ledental is niet het minst het gevolg van een krachtige actie. Bij honderden hebben de brieven, extra nummers van ons orgaan en ledenberichten ons bureau verlaten en hun weg door het land gezocht. Een geografische ledenlijst werd aan alle leden gezonden, zodat men met één oogopslag kon zien, wie in zijn omgeving lid was, dus ook kon weten, wie het niet was. Helaas moest ons lid, de heer P. M. Adriaanse, die vol geestdrift en goede ideeën de nieuwe actie gestimuleerd had, wegens ziekte dit werk stopzetten, het wordt even wel door ons bureau voortgezet. Een geïllustreerde brochure, een ledenbericht en een nieuwe leden lijst zijn practisch persklaar. Tijdens deviering van het 40-jarige bestaan van de Bond werd een kleine tentoonstelling ingericht van foto's, welke 40 jaren heemschutwerk illustreerden. Hier was prachtig materiaal bijeen, welke gelegenheid wij aangrepen om een serie lantaarnplaatjes op for maat 5X5 cm te laten maken, geschikt om te gebruiken voor het houden van lezingen. Deze zijn thans ter beschikking. De maquette van een historisch vestingwerk, welke gezamenlijk bezit was van de Stichtihg Menno van Coehoorn en de Bond Heemschut, werd aan het Nederlands Legermuseum te Leiden geschonken onder voorbehoud van het recht om de maquette te allen tijde te mogen gebruiken. Dank zij een zeer op prijs gestelde samenwerking met de grote en provinciale pers, welke zich herhaaldelijk, ook eigener beweging, tot ons wendden, was het mo gelijk in wijde kring belangstelling te wekken voor bedreiging van Nederlands stede- en landschaps- schoon. In vele gevallen werd rechtstreeks of door onze bemiddeling naast gegevens ook fotomateriaal verstrekt. Het verheugende gevolg van dit contact is, dat vele bladen meer dan wij ooit gewend waren aandacht aan de bescherming van het stede-, en landschapsschoon wijden. Aan belangrijke restau raties worden niet alleen regels, maar veelal en vooral weer in de provinciale pers gehele kolom men gewijd. Dit doet gehele bevolkingsgroepen meeleven met het eerherstel onzer monumenten en zal naar wij vertrouwen ook meer besef bijbren gen voor de noodzaak tot goed onderhoud en zo nodig restauratie van geschonden of vervallen monumenten in de ruimste zin des woords. Werkzaamheden De werkzaamheden waren in het verslagjaar ge varieerd en talrijk als vorige jaren, vaak te talrijk voor de kleine bezetting van ons bureau. Niet ge noeg nadruk kan gelegd worden op de noodzake lijkheid ons tijdig te waarschuwen. Veelal wordt Heemschut's hulp pas ingeroepen, wanneer met sloping of amovering begonnen wordt, dat is vaak te laat voor ingrijpen. Deze gelegenheid wordt daarom aangegrepen om onze leden er op te wijzen, dat het wenselijk is, onze aandacht al te vestigen op het plannen maken. Dat geeft ons de gelegen heid tot contact met de betreffende autoriteiten en onze leden de plaatselijke verenigingen. Een beknopte opsomming van onze belangrijkste bemoeiingen in het verslagjaar moge hier volgen. Dempingen Zonder succes werd gepoogd de demping te ver hinderen van het enige grachtje van Heusden, de Demer, dat bij de herbouw een belangrijke aesthe- tische functie zou kunnen vervullen. Gedeputeerde Staten van Groningen keurden, ondanks ons protest, de demping van het Damster- diep te Groningen goed. Hoe en waar het Poorters huisje nu in een passende omgeving herbouwd kan worden is ons een raadsel. Het haventje te Bolsward zou gedempt of overkluisd moeten worden ten behoeve van een nieuwe weg naar Franeker. Tegen dit plan, dat niet alleen het fraaie haventje en een mooi oud huis bedreigt, maar ook het gevaar van verdere dempingen in het verlengde van de bestaande in zich draagt, werd bij Gedeputeerde Staten, naar ons thans schijnt met succes, geprotesteerd. Het gemeentebestuur van Goes werd gewezen op de consequentie welke kan voortvloeien uit de aanleg van een vaste brug voor de bijzonder fraaie havenkom. In overweging werd gegeven bij vervanging van deze brug een beweeg bare aan te brengen. Het besluit van de Gemeenteraad te Breda tot demping van de haven, werd op aandrang van Heemschut door Gedeputeerde Staten niet goed gekeurd. De raad wendde zich tot de Kroon om alsnog goedkeuring te verkrijgen. Ook hier herhaalde ons bestuur zijn verzoek. Het z.g. kernplan van Amersfoort o.m. inhoudende gedeeltelijke demping van de Beek is thans even eens in behandeling bij de Kroon. Ten aanzien van de eventuele demping van de Zeugestraat- gracht te Gouda, verenigde de Minister van O.K. W. zich met de houding, welke de Bond Heem schut heeft aangenomen en richtte zich in die zin tot Gedeputeerde Staten. Tegen het besluit van de gemeenteraad te Gouda tot dempen van de Naaierstraat, Achter de Vis markt, de Raam en het Nonnenwater werd be zwaar gemaakt bij Gedeputeerde Staten. Tegen de plannen van de gemeente Leiden tot 85

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 17