Bestuur In de vacature, ontstaan door het overlijden van het Dagelijks-Bestuurslid, de architect A. A. Kok, werd benoemd Mr S. P. baron Bentinck, burge meester van Soest. De heren A. G. M. Boost, Ir J. F. van Hoytema, Ir G. A. Overdijkink, J. Trouw, W. Voorbeytel Cannenburg, M. Wiegersma en Nanne Ottema werden op de Algemene Leden vergadering te Leeuwarden herkozen als lid van het Algemeen Bestuur, waarbij als nieuwe leden door uw vergadering werden benoemd Mej. Ch. Noe en de heer A. Bicker Caarten. Het Dagelijks Bestuur kwam tenminste maandelijks meestal vol tallig bijeen ter bespreking der lopende zaken. Het Algemeen Bestuur vergaderde op 14 December 1950 in het Van Brienenhuis te Amsterdam en op 4 Juni 1951 in hotel ,,De Nederlanden" te Vree land, waar ons bestuurslid, de heer J. Trouw, een wandeling door het dorp leidde. Bureau Het bureau, dat ernstig lijdt onder het gebrek aan ruimte bleef gevestigd op de Leidsegracht 60. Ge durende het verslagjaar werden onderhandelingen gevoerd over verhuizing naar een ruimere gele genheid, waar tevens onze archieven zouden wor den overgebracht. Hoewel deze besprekingen haar beslag nog niet kregen zijn de vooruitzichten gunstig. De administrateur, de heer C. F.Janssen, werd verscheidene malen in de gelegenheid ge steld in het land contacten op te nemen en heem schutaangelegenheden ter plaatse te bespreken. Mej. J. Griebling verleende ook in het verslagjaar haar hulp bij de ledenregistratie en -corresponden tie. De heer Wiering gaf zijn gewaardeerde zorg aan de financiële administratie. Commissies Met de commissies en in het bijzonder met haar secretarissen werd nauw contact onderhouden; zij zullen over hun bevindingen hierna hun verslagen uitbrengen. Orgaan Niettegenstaande de verhoging der kosten bleef het geïllustreerde orgaan tweemaandelijks ver schijnen, verschillende nummers zelfs in uitge breider omvang. Zo werd het Dec. no. met 4 bldz, het Febr. no. met 12 bldz. en het Aug. no. met 2 bldz. uitgebreid. Twee speciale nummers zagen het licht nl. een jubileum-nummer, gewijd aan het 40-jarig bestaan van de Bond Heemschut in Fe bruari 1951 en een nummer gewijd aan de stad Delft in Augustus 1951 Dank zij een vruchtbaar contact met onze leden bereikte ons een toevloed van kopij, waardoor het mogelijk was gevarieerde nummers van „Heem schut" het licht te doen zien. Tevreden zijn wij ten deze echter niet, de provincies Drenthe, Limburg en Zeeland bijvoorbeeld, zouden in ons orgaan be ter gerepresenteerd kunnen zijn. U zoudt kunnen opmerken, dat het een gunstig teken is, weinig in Heemschut vermeld te zijn, aangezien het bestuur zich nogal eens critisch moet uiten en waarschu wen tegen aantasten van schoonheid. De gelegen heid tot loven en waarderen van bestaande of nieuwe schoonheid staat daarnaast te allen tijde open. Wij vertrouwen dan ook door het zo nu en dan uitgeven van speciale nummers de aandacht op bepaalde onderwerpen te vestigen. Bij voldoen de mèdewerking uit de voornoemde provincies (waar ons ledental merkwaardigerwijs ook het ge ringst is) hopen wij in de toekomst een apart num mer van Heemschut aan deze provincies te wijden. In het verslagjaar werd door de grote en vooral door de provipciale pers herhaaldelijk uit het or gaan „Heemschut" geciteerd. De ondervinding, dat het blad een belangrijke taak vervult bij het propageren van het heem schutstandpunt heeft het bestuur telkens doen be sluiten ook tegen de ongunst der tijden in het blad goed verzorgd te blijven uitgeven en het een zo groot en gericht mogelijke verspreiding te geven. Het orgaan is daarom tevens een voornaam pro pagandamiddel. Heemschutserie Gezien de moeilijke verkoopbaarheid van het dure boek kon de heemschutbibliotheek ook dit jaar nog geen uitbreiding ondergaan. Aan de Heemschut serie werden drie delen toegevoegd, nl. „Het Nederlandse Binnenhuis en zijn meubels 17501800" door Prof. W. van der Pluym; „Zilver van de Ned. Edelsmid" door Mej. G. J. Hudig; „Zuid-Limburg, ons oudste cultuurland", door G. A. Huygen. Ook enkele herdrukken werden verzorgd, zodat de gehele serie van 73 delen in de handel verkrijgbaar bleef. Het dagelijks bestuur van de Bond vormt de re dactie, architect Kok was zijn secretaris. Welk aandeel deze in de totstandkoming en voortzet ting van de serie heeft gehad weet elk onzer leden. Zijn heengaan is ook in dit opzicht een gevoelig verlies. 84

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 16