tegenover het schone, of door eigenaardige opvat tingen over wat het schoon van een stad of land schap uitmaakt en wat dit verstoort, niet schromen plannen te maken waartegen wij menen in actie te moeten komen. Nog steeds wil men grachten dem pen, alsof die niet juist de spiegels zijn waarin het stadsschoon zich weerspiegelt, nog steeds worden af- en doorbraken beraamd, alsof die in vele ge vallen niet juist dat verstoren wat de essentiële schoonheid van een stad uitmaakt. Gouda, Sloten, nu weer Amersfoort, het zijn alle namen die tot de lezers van ons blad als bekende voorbeelden zullen spreken. Ik wil er hier niet nader op ingaan wat de actie van Heemschut in deze plaatsen geweest is; in het verslag dat onze secretaris en de secretaris sen van onze'commissies direct zullen uitbrengen zult u daar meer in bijzonderheden over horen. Ik noem deze namen slechts om er u aan te herinne ren dat ons bestuur waakzaam is. Het afgelopen jaar bracht ons naast strijd ook fees telijkheid. Ik doel hierbij natuurlijk op ons 40- jarig bestaan. De grote opkomst bij onze feestvie ring van 2 Februari, de belangstelling van de Re gering en de Burgemeester van de hoofdstad, de vele gelukwensen uit alle hoeken van ons land, zij zijn er voor ons bestuur een bewijs van geweest dat, moge er ook af en toe critiek op onze bemoeiingen worden uitgeoefend, het streven van onze Bond toch algemeen gewaardeerd wordt. Er is een Ame rikaans gezegde dat ,,life begins at forty", en hoe wel deze uitspraak waarschijnlijk meer bedoeld is als een troost voor mensen van middelbare leeftijd dan dat daar een diepe levenswijsheid in ligt uitge drukt, zo houdt het toch een waarheid in, die ook voor verenigingen geldt, dat men een zekere jeugd te boven komen moet om zijn juiste weg en spoor in het leven te kunnen vinden. Ik meen dat Heem schut deze weg voor zich nu wel gevonden heeft, al mogen wij daaraan natuurlijk niet te star vasthou den, maar moeten open blijven staan voor even tueel nodige veranderingen in de koers, ons eigen lijke doel daarbij steeds voor ogen houdend. Naast de vreugde van het jubileum bracht het afgelopen jaar ons ook rouw. Het is u allen bekend dat wij in het voorjaar ons erelid A. A. Kok ten grave moesten dragen. Het is echter niet het meest het erelid dat wij in hem betreuren, maar meer nog de man die gedurende 25 jaar het secretariaat van onze Bond gevoerd heeft, en door zijn grote activi teit en enthousiasme, door zijn bijzondere kennis van het oude bouwwerk, het hart van onze Bond geweest is. Wij denken in dankbaarheid daaraan terug. Een Heemschutdag zou niet kunnen slagen, als wij in de plaats van samenkomst geen steun kregen van bevriende personen. Gelukkig dat Heemschut die in bijna alle plaatsen van ons land heeft. Ook hier in Alkmaar: het bestuur van ons lid „Oud-Alk maar" heeft ons de weg geëffend voor deze bij eenkomst in hun stad, een wandeling voor ons ont worpen, en gezorgd voor een concert in de St. Laurenskerk, dat een stemmig einde van onze Heemschutdag zal vormen. Ik wil hier vooral zijn voorzitter, de heer H. Ringers, dank zeggen voor de moeite die hij zich voor onze bijeenkomst in zijn stad heeft willen geven. Maar ook de andere aanwezigen zijn wij dank baar voor hun opkomst. En dan wil ik allereerst de leden van de gemeentebesturen van deze stad en de omliggende plaatsen memoreren, die door hun aanwezigheid van hun belangstelling in ons stre ven doen blijken, en niet minder de vertegenwoor diger van het Ministerie van O., K. W., de heer E. A. Kuipers, een getrouw, maar daarom niet minder gewaardeerd bezoeker van onze jaarver gaderingen. Een goede samenwerking met het Ministerie is ons uiteraard veel waard; in de heer Kuipers vinden wij die samenwerking verper soonlijkt. In de hoop dat mijn inleidende woorden u in de juiste stemming gebracht en de nodige kracht ge geven mogen hebben, eerst het leerrijke maar mis schien wat droge administratieve gedeelte van de ze dag te verteren, daarna bij de rondvraag uw hart uit te storten, wensen uit te spreken, en u van eventuele grieven te ontlasten, om u tenslotte na een versterkend maal te kunnen gaan vermeien in de schoonheid van deze oude stad, open ik de 40e Algemene Vergadering van onze Bond. VERKLARING VAN AMERSFOORT'S COLLEGE 82 De heer J. Koopman, wethouder van Gemeentewerken te Amersfoort heeft zich n.a.v. publicaties in verschillende bladen w.o. „Heemschut" namens B W in een verklaring tot d'e Raad van Amersfoort gewend. De wethouder deelt mede, letterlijk gezegd te hebben: „De doorbraak is niet in het kernplan opgenomen, omdat zij nog in de verre toe komst ligt en het gehele kernplan er op had kunnen stranden. Hij laakt „Heemschut", omdat de redactie in het citaat van de Amersfoortse Courant het woord „indertijd" door „in derdaad" heeft vervangen. Wij stellen er prijs op te verklaren, dat dit geen opzettelijk vervangen betreft, maar een zetfout, welke wij betreuren. Verder blijkt uit de verklaring dat het huidige college van B W niet achter het doorbraakplan staat en dit voor reke ning laat van het N.E.J., terwijl de wethouder ook meedeelt, dat de mening van de stedebouwkundige dienst niet die van het college is. Opgemerkt dient te worden, dat dit uit het verslag van de raad allerminst bleek. Een dergelijke toe lichting ontbrak. Het is dus niet te verwonderen dat daarom begrepen werd, dat het college het met het advies van het N.E.J. eens was en achter zijn dienst stond. Intussen heeft deze verklaring veel verduidelijkt en wij zijn erkentelijk dat zij afgelegd is.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 14