ook over andere straten uit te strekken, waar het verkeer dit niet vereist, heeft het bestuur van Heem schut zich tot de Gemeenteraad gewend, met ver zoek open oog te hebben voor de bijzondere gaaf heid van deze bestrating, die een eigen bekoring geeft aan de gemeente. Dordrecht Ons bestuurslid, de heer A. G. M. Boost slaakte in het Juninummer de verzuchting hoe teleurstellend het is, dat zelfs de stedelijke overheden en haar or ganen het slechte voorbeeld geven en niet schro men het stadsbeeld te ontsieren met reclames op alle objecten, die daartoe maar gelegenheid bieden. Ons lid, de Stichting Oud-Dordrecht, zendt ons ter staving van deze uitlating een foto toe van het enige nog enigszins representatieve pand aan het Schef- fersplein te Dordrecht, dat door gemeentelijke re clame wordt ontsierd. Toch wordt in Dordrecht wel voor het stadsschoon gevoeld, blijkens de raadsvergadering van 24 Juli j.1., waarbij verschillende raadsleden een lans bra ken voor behoud en restauratie o.m. van het pand Museumstraat 32, waarbij tevens allerlei andere wenselijkheden aan de orde kwamen. Wethouder Neerings besloot de discussie met de woorden, dat het de gemeente wel wat waard moet zijn om het oude schoon van Dordt te bewaren. Aldus, de goede wil is er, nu de daad nog. prw; OPENINGSWOORD VAN DE VOORZITTER op de 40ste ledenvergadering van de Bond Heemschut, Alkmaar, 5 Sept. 1951 Dames en Heren, buitengewone leden van de Bond Heemschut, vertegenwoordigers van de gewone leden en van de donateurs van onze Bond, autori teiten van plaats en gewest, en introducé's, het is mij een genoegen u wederom welkom te kunnen heten op een Heemschut-dag, ditmaal in de oude Victo rie-stad gehouden. Het is langzamerhand een ge woonte geworden, dat Heemschut zijn jaarverga dering op de eerste Vrijdag van September afwis selend houdt in een der buitenprovincies en in het Westen van ons land, waar wij ons heengetrokken voelen door het drie kwart van onze leden, dat daar woont. Zo volgde Deventer op Delft en Dordrecht weer op Deventer, zo trekken wij na Leeuwarden, dat ons na Dordrecht bijeen zag, ditmaal weer het Westen van ons land in. Dat daarbij de keuze op Alkmaar viel zal u niet bevreemden. Alkmaar, dat nog zo fraai het bijna gesloten beeld van een oude Kennemerlandse stad bewaarde, gedomineerd door zijn kort geleden gerestaureerde St. Laurens- kerk, opgevrolijkt door zijn grachten, versierd door vele oude gebouwen en hofjes, die wij vanmiddag hopen te bezoeken, en omringd door dat typische Kennemerlandse weide- en duinlandschap, waar toe de tijd voor bezichtiging ons heden helaas ont breekt, dat prachtige landschap, waarvan onze Huizinga in zijn „Geschonden Wereld" de inge treden ontluistering zo betreurde, Alkmaar leent zich wel zeer bijzonder voor een bijeenkomst van een gezelschap van personen, wie de schoonheid van een oude Hollandse stad en een Hollands land schap na aan het harte ligt, en die zich tegen de ont luistering daarvan willen verzetten. Dit verzet, ik moet dit elke Heemschutdag weer herhalen, is nog steeds nodig. Nog steeds zijn er personen en instanties, die of uit onverschilligheid 81 HI0WE8 Ontsierende reclame te Dordt foto Mr H. F. Aeyelts

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 13