Lijst van Monumenten is zeer de moeite waard, niet alleen uit overwegingen van historische aard, maar ook van architectonische. Daarom verdient het voornemen van het Delftse Gemeentebestuur om dit gebouwencomplex in een enigszins redelijke omgeving te behouden, krachtige steun Italiaanse weg te Renkum Dat de Italiaanse weg te Renkum tot een der fraai ste wegen in ons land behoorde weet een ieder, die de schoonheid van eigen land kent. Terecht pro testeerde de Bond Heemschut daarom tegen de be stemming tot bebouwing in de nabijheid daarvan. De gemeente heeft thans het ontwerp opgedragen aan een architecten-combinatie. Ofschoon hier de bebouwing in bekwame handenis gelegd, en Heem schut zich niet wil richten tegen de aesthetische kwaliteiten van de toekomstige bebouwing, be treurt het, dat juist aan deze gronden de bestem ming tot bebouwing is gegeven. De wallen van Sittard Sittard mag gerekend worden tot de weinige ge meenten, die over een vrijwel volledige omwalling beschikken. Hoewel deze wel zijn militair karakter verloren heeft, blijft hij het tastbare bewijs voor Sittard's ouderdom als stad; bovendien bezit de omwalling stedebouwkundig en aesthetisch kwali teiten, die voor behoud kunnen pleiten. Tal van oude stadskernen gaan ongemerkt in latere uitbreidingen over, zij missen daardoor een kern achtige geleding. Gelukkig zijn die steden, waarvan de oude vestingwerken nog aanzienlijke stukken over zijn, welke als een gordel om de kern liggend, deze op aangename wijze schei den van de omliggende wijken en als een geheel omvatten. In zo'n omstandigheid verkeert Sittard. Bij een vooruitziend beleid kan van alle voordelen daarvan ten volle profijt worden getrokken. Daarnaast bezit het wallencom- plex van Sittard pittoreske schoon heid, waarvan men bij een wan deling met de fraaie uitzichten op de oude stadskern ten volle kan genieten. Slechts op één punt wordt deze ring onderbroken, ter plaatse van de Walstraat. Destijds is deze straat aangelegd met dc bedoeling, dat zich daar een win kelstraat zou ontwikkelen. Men kan constateren, dat deze bedoe ling een volslagen mislukking is geworden, erger nog, dit deel is er sterk op achter uit gegaan, nu in plaats van de bekoorlijke wal een miserabele straat tot stand is gekomen. Wij vragen ons af, of dit experiment herhaald moet worden, nu zo'n sprekend voorbeeld voorhanden is. Het bestuur van de Bond Heemschut heeft daar om er bij de raad der gemeente Sittard op aange drongen om het slechten van een deel der wallen, met het plan om daar opnieuw een winkelstraat aan te leggen, niet ten uitvoer te brengen. Het heeft gewezen op de oplossing, welke reeds in 1923 door de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg is aan bevolen, en sindsdien door een stadgenoot nader is uitgewerkthet aanleggen van een ringbaan om de oude stad, op behoorlijke afstand van de wal. Het bestuur is van oordeel, dat de mogelijkheid van verwezenlijking van dit plan alleszins een nadere bestudering verdient. De Binnenstad van Middelburg De Centrale Commissie Stad en Dorp van de Bond Heemschut heeft zich tot B. W. van Middelburg gewend en haar bezorgdheid geuit over kwalijk in het stadsbeeld passende bebouwing. Zij heeft aan gedrongen op de wederinstelling van een welstands commissie. Keibestrating in Stevensweerd Stevensweerd, gelegen ten Noorden van Echt aan de Maas in Limburg is een gemeente met een gaaf complex keibestratingen met stoepen van in pa troon gelegde keitjes. De hoofdstraat is nu geasfal teerd, hetgeen ten behoeve van het verkeer te be grijpen is. Nu er stemmen opgaan de asfaltering 80 Sittard m zijn omwalling Luchtfoto „Aerofoto-K.L.M." A-B reeds geslecht; B-C met slechting bedreigd

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 12