TON KOOT OP HEEMWAGHT complex aan de Rotte en goed zichtbaar van de grote weg Den HaagUtrecht, zullen in het na jaar voor het laatst malen. Welke schoonheid hier verloren gaat is niet onder woorden te brengenals het te laat is, zal het grote publiek zich dat bewust gaan worden. Het in bedrijf houden van de molens van de Dric- manspolder bij Stompwijk is nog onzeker. Binnen kort komt een nieuw stoomgemaal gereed. Hier door zal zonder inschakeling van de drie molens de polder droog worden gehouden. De vijf molens aan de polder Streefkerk zullen op één na binnenkort buiten werking komen. Dan zal alleen de polder Aarlanderveen een uitsluitend ge trapte zwWbemaling hebben, hoewel ook hier moeilijkheden zijn In kringen van hen, die besef hebben voor de bete kenis van ons nationale kunst- en cultuurleven be gint zich een ongerustheid af te tekenen, welke niet meer onder stoelen of banken wordt gestoken. Deze ongerustheid betreft de twijfel, of in leiding gevende organen van ons land wel voldoende begrip wordt getoond voor een gezond ontwikkelende Neder landse cultuur. Bij leiding gevende organen wordt niet alleen gedacht en gesproken over de overheids lichamen, maar ook over pers, film en radio, die in zo belangrijke mate invloed kunnen uitoefenen op de massa. Er wordt zo verontrustend materialistisch gehan deld in deze dagen, dat men zich in vertwijfeling afvraagt of er nog oog en oor is voor de schoonheid, waarin het leven waard en nodig is. Ten aanzien van Heemschut is er de bedreiging van de eenzij dig opgestelde Belemmeringswet Landsverdedi ging, is er de jammer van een ontbrekende deug delijke monumentenwet, is er de catastrophe van de te weinig beschikbare gelden voor noodzake lijke restauratie, en dus behoud, van algemeen er kend stads- en dorpsschoon, is er de neiging bij plaatselijke overheden om in hemelsnaam maar de, naar hun mening, goedkoopste weg te kiezen en te amoveren, slopen en dempen. Uiteraard neemt op de plek, welke Nederland in de wereld inneemt, de defensie een alles overtreffende plaats in. Steeds krachtiger begint echter de vraag naar voren te komen, of de defensie van onze cultuur daarbij niet een beslist eigen en sterke positie moet innemen. Indien de leiding gevende organen in ons land daarbij niet voorgaan, hoe kan dan het volk bezield worden om zijn cultuurbezit te verdedigen, wanneer dit nodig mocht blijken? Wordt hier bij al het economisch en materialistisch denken en handelen van deze tijd niet een psycho logisch element ernstig veronachtzaamd? Zuidhollandse molens Het ontbreken van een Molenwet en onvoldoende financiële steun van overheidswege vormen een ernstige bedreiging voor de Nederlandse molens en vooral voor de watermolens. De molens van Overwaard en Nederwaard, een uniek complex zijn nog steeds niet behouden, van weer in bedrijf brengen is geen sprake meer. De vier molens van de Tweemanspolder, dat prachtige Het Generaliteits Kruitmagazijn te Delft Burgemeester en Wethouders van Delft hebben een ontwerp-uitbrcidingsplan ter visie gelegd voor gronden, gelegen tussen de Schie en de spoorbaan DelftSchiedam, even ten Zuiden van de bestaan de industriële bebouwing van de Ned. Kabelfa- briek. Dit partiele uitbreidingsplan sluit aan de Zuidzijde aan bij een vigerend uitbreidingsplan, waarbij de daarin begrepen gronden langs de Schie een industriële bestemming is gegeven. In het on- derwerpelijke uitbreidingsplan wordt ruimte ge reserveerd voor een verbindingsweg met brug over de Schie, welke de geprojecteerde zuidoostelijke en zuidwestelijke woonwijken, gelegen respectievelijk ten Oosten van de Oude Rotterdamse weg en ten Westen aan de spoorbaan, moet gaan verbinden. Aan een dergelijke verbindingsweg zal ongetwij feld in de toekomst grote behoefte bestaan. Aangezien deze weg niet door een nauwe doorgang tussen industrieterrein doorgeperst moet worden, is in het onderhavige ontwerp-plan langs bedoelde verbindingsweg een groenpartij opengehouden, waarin gelegen is het voormalige Generaliteits Kruitmagazijn daterend van 1611. Op deze wijze kan een nog zo passend mogelijke omgeving van dit kruithuis bewaard worden. Naar uit- persbe richten in de Delftse Courant van 4 September blijkt is de belanghebbende, de directie van de Nederlandse Kabelfabriek, over deze bestemmings regeling niet te spreken. Het Kruithuis, dat voorkomt óp de Voorlopige 79

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 11