Het lederlandsche Binnenhuis en zijn Meubels RESTAURATIE ABDIJGEBOUWEN MIDDELBURG Waterstraat2i - Zaltbommel -Tel. K4180-313 Speciaal adres voor Partijen en uitzending van diners een herdruk van No. 11/1950 van het maand blad Forum", welk nummer al enige tijd uitverkocht was. G. v. SAAME - HERENGRACHT 406 - AMSTERDAM-C. Zojuist verschenen in de Heemschutserie: PROF. W. VAN DER PLUYM UITGAVE C.V. ALLERT DE LANGE/AMSTERDAM Verkrijgbaar in de erkende Boekhandel VERSCHENEN: Een historisch overzicht van de Abdij en enige nadere beschouwingen aan de hand van hetgeen tijdens de uitvoering van de restauratiewerken aan het licht is gekomen; de restauratie en herbouw van de Rijks- Abdijgebouwen, het gebouw voor de Provinciale Griffie van Zeeland, de Abdijkerken en de Spits van de „Lange Jan", door Ir H. de Lussanet de la Sablo- nière, Prof. Ir J. F. Berghoef, Jan de Meyer (f) e.a. 40 pag. 21 X 29 cm. 36 foto's, 20 tekeningen en uit slagplaat met 9 doorsneden/aanzichten. Prijs 2.70, ook in de boekhandel. 175°1800 Dit deel III in de reeks over het Nederlandse Binnenhuis, behandelt hetzelfde onderwerp als de twee voorafgaande delen, doch nu over het tijdvak der tweede helft van de achttiende eeuw. Wel moge gedurende de 18e eeuw de werken onzer schilder- en beeldhouwkunst niet kunnen opwegen tegen die der drie voorafgaande eeuwen, dit neemt niet weg, dat hij die rondwaarde in een 18de eeuws binnenhuis en onder bekoring kwam van die schone ambachtskunst, tot de erkenning zal komen, dat deze de moeite waard is nader bestudeerd te worden. Wel moge die laatste helft van de 18de eeuw alles behalve een afkeer hebben van het levensbruisende en, als men wil, lichtelijk opgaan in een frivoliteit; of daarbij de vervlakking op kunstgebied groter was dan in onze tijd, laten wij gaarne ter beoordeling over aan het nageslacht. Hoe dan ook, het binnenhuis en zijn meubels weerspiegelen karakteristiek een eigen schoonheid, welke nog te beleven valt, ook al strookt de ethiek dier dagen niet met de onze. Omvang 118 pag. 41 afb. Prijs geb. 3.90

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 38