CONGRES „HEEMSCHUT EN DE JEUGD" 75 vernietigingsoorlogen is het cul tuurbezit van West-Europa aan zienlijk geslonken. Zij, die de ons nog restende Westeuropese cul tuurgoederen verdedigen, zijn heel wat meer dan archaïsch aan doende lieden, die met curieuze naievieteit enkele leuke grachtjes, grappige huisjes en pittoreske ge veltjes willen koesteren en verzor gen. Zij zijn de strijders tegen de barbaric van het Nuttige zonder meer, van de Technische Perfectie zonder meer, die elk waarachtig leven onmogelijk maakt. De nuttigheidsfanaticus, die de glorie van de Oude Delft wil aan tasten, heeft niet langer het recht een West-europeaan genoemd te worden; in Goethe-aanse zin is hij een barbaar, ,,er sei auch wer er sei". De Oude Delft in volle glorie De schrijver van bovenstaand artikel heeft dit reeds in de ,,Delftse Courant" laten publiceren. Onze Delftse lezers zijn dus met de inhoud daar van reeds bekend. Redactie. Inzake het congres „Heemschut en de Jeugd" op Zaterdag 29 September a.s. in het Openluchtmuseum te Arnhem, deelt de Commissie „Heemschut en de Jeugd" de volgende bijzonderheden mede: Het congres vangt aan 10.30 uur en eindigt 17 uur. Het programma bevat een algemene inleiding door Prof. Dr W. R. Heere van de R.K. Economische Ho geschool te Tilburg, en drie gelijktijdige sectieverga deringen betreffende de navolgende facetten van het onderwerp: 1. landschap en natuurhistoiie; inleider de heer J. A. Nijkamp, directeur der Gemeentelijke School en Kindertuinen te 's-Gravenhage. 2. historie; inleider de heer J. v. Mourik, hoofd Leerschool van het Haags Genootschap. 3. folklore; inleidster mej. Hil Bottema van het Openluchtmuseum te Arnhem. De Directeur van het Rijksmuseum voor Volkskunde „Het Nederlandsch Openluchtmuseum", Dr Win. Roukens, zal een uiteenzetting geven van de beteke nis van genoemd museum. Daarna zal bezichtiging van het museum plaats vinden. In de middagpauze bestaat gelegenheid tot lunchen in het restaurant van het museum, waar men ook van een medegebracht lunchpakket gebruik kan maken. De toegang tot het congres is gratis. Vervoer van het station te Arnhem naar het congres en terug geschiedt met extra autobussen van de Gemeente Arnhem te gen een geringe vergoeding per deelnemer. Met het oog op het grote belang van de bevordering van de heemschutgedachte onder de jeugd, hoopt de Commissie op een talrijke opkomst, vooral van func tionarissen uit de kringen van onderwijs en jeugdbe weging. Opgave dient te geschieden, zo tijdig mogelijk en gaarne vóór 15 September a.s. liefst schriftelijk, bij mej. C. E. v. d. Boom, Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Prinsessegracht 20, 's-Gravenhage. Aan dit adres zijn nadere inlichtingen te verkrijgen. De deelnemers zullen een gedetailleerd programma met nadere aanwijzingen ontvangen. Slot van pagina j8 17e eeuwse ombouw, ineen grijpen, ziet men - bovenal - langs de nagenoeg ongeschonden renais- sance-zijgevel, aan de overzijde van de markt de toren van de Nieuwe Kerk de hemel tegemoet stormen. Wie dit eenmaal heeft gezien en het ver- geet, of wie dit dagelijks weer mag zien zonder er telkenmaal opnieuw door getroffen te worden, voor hem zal niet slechts dit Delftse, doch ieder steden schoon ten eeuwigen dage een gesloten boek blijven.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 25