gedurende de oorlog, trots verbodsbepalingen van dc bezetter, langzaam, maar gestadig voortgezet Het werk geschiedde steeds onder toezicht van en in nauw overleg met „Monumentenzorg". In de eerste na-oorlogse jaren werd met kracht voortge- werkt, en in 1946, toen Delft zijn 700-jarig stads bestaan vierde, kon in de kapittelzaal en de beel denzaal met hun omgeving al een kleine tentoon stelling worden gehouden Bij de herdenking van de Vrede van Munster in 1948 vond een grote his torische tentoonstelling in de gerestaureerde ruim ten plaats en kon het voltooide werk, symbolisch, ,aan de eigenaresse de gemeente Delft, worden over gedragen om te dienen als geschiedkundig muse um in het bijzonder betreffende Delft en de 80- jarige Oorlog. Voor de restauratie moest, bij gebrek aan voldoen de in geschrift bewaarde gegevens, telkens weer af gegaan worden op wat bij het breken en graven te voorschijn kwam. Het best kon de toestand, zoals die in de 15e eeuw was, benaderd worden in de kelders en in het go- thische gedeelte, dat de westzijde van de voorma lige kapel, de voormalige spinkamer en aangren zende ruimten omvat Bovendien gelukte het door voorzichtig speuren de oude toestand aan en om de historische trap terug te vinden met de uitgang waarlangs, volgens het relaas van ooggetuigen, de moordenaar van de Prins „naar de achterplaetze" vluchtte en met het keldertje dat 's Prinsen lijf wacht tot verblijf gediend heeft Dit gedeelte is vrij wel in de toestand van 1584 teruggebracht Voor de overige gebouwen, voor zover ze in het uit gevoerde restauratieplan begrepen zijn, die alle ge legen zijn om de beide binnenplaatsen, heeft de restauratie zich in hoofdzaak beperkt tot herstel in de toestand zoals die in de 17de en ten dele nog in de 18de eeuw was ontstaan, met wegneming van enige ontsierende aanbouwsels. Dat het tot stand gebrachte geheel zich er uit stekend toe leent om als museumruimte en als plaats voor historische tentoonstellingen te dienen is thans al tal van malen gebleken Maar nog meer dan daarop valt de aandacht van ons Nederlanders op het monument zelf dat hier nu staat ter gedach tenis aan zoveel, dat bij de opkomst, de voltooiing en de bevestiging van onze nationale eenheid van grote betekenis is geweest De Nederlander, die het wezen van eigen land maar enigermate aanvoelt zal, als hij in haastloze aan dacht deze ruimten bezocht, de geschiedenis van 72 Delftse zaal

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 22