van die wenteltrap bereikt kan worden, was eer tijds een bovengalerij van waaruit de nonnen de dienst in de kerk konden bijwonen zonder zelf door de kerkende lekengemeente te worden gezien. Het gesticht kon in zijn bloeitijd tot de rijkste kloos ters van Nederland gerekend worden; nog in 1938 toen de gebouwen deerlijk in verval waren, getuig de Huizinga ervan, dat hier, na de Middelburgse abdij de best bewaarde resten te zien zijn, die van enig groot Hollands stadsklooster nog over zijn. Het klooster, dat dochters uit de aanzienlijkste ge slachten: Brederode, Alblas, Grijpskerke, Nassau onder zijn bewoners heeft geteld, was, vooral in de zestiende eeuw onder de laatste prior, de kunstzin nige Cornelis Musius fraai gebouwd en rijk inge richt; bekend zijn de grote schilderstukken die in opdracht van Musius door Maerten van Heems kerk voor het klooster werden vervaardigd. In de loop van de vijftiende eeuw toen ook de kapel werd gebouwd, zijn waarschijnlijk de gebouwen langs de Schoolstraat, die de prior en zijn gasten tot woonplaats en de kloosterlingen tot eetzaal en keu ken zullen gediend hebben, in de staat opgebouwd, zoals die thans, na vele verbouwingen nog wel te herkennen is. Ook de spinkamer moet toen haar tegenwoordige vorm hebben gekregen. In de eerste helft van de zestiende eeuw zullen die gebouwen ongetwijfeld verfraaid zijn en wellicht ook verhoogd. In diezelfde tijd moet de ruimte om de historische trap tussen de bestaande gebouwen zijn ingebouwd en kwamen verder tot stand: de ruimten langs de Oude Delft die later sterk ver bouwd zijn, en, iets later, het gebouw, dat de toen al bestaande gebouwen met de kapel verbindt, al dus de beide besloten binnenplaatsen vormende, die zo bijzonder bijdragen tot het intieme karakter van het geheel. Uit de 17de eeuw stamt de noordelijke aanbouw aan de Waalsekerk, die in verband met de protestantse eredienst nodig werd geacht. Tenslotte is in de 19de eeuw het grootste deel van de gebouwen ontstaan langs de zuidzijde van de kloosterhof, op de plaats van een veel ouder bouw werk, dat de kloosterlingen tot woning diende. En verder de reeds genoemde N. H. kerk en woonhui zen, die buiten het thans nog in gemeentebezit zijnde terrein vallen. Onze historie weder opnemende, vinden we in 1572, dus nadat de hervormingsgezinden het be stuur der stad hadden overgenomen, de oude Mu sius benevens een aantal kloosterlingen nog in hun oude verblijf. En ze zouden er ook nog blijven toen in datzelfde jaar de Prins, het omwalde Delft veiliger achtende dan het open vlek Den Haag, zich met zijn hofhouding voorgoed in de sedertdien „Prinsenhof" genoemde gebouwen langs de School straat vestigde. Met de Prins waren het al spoedig de Staten en het Hof van Holland en de Staten- Generaal die hun vergaderzaal in Den Haag voor een in Delft wilden verwisselen. Die werd gevonden in de „Spinkamer". Het is in die kamer, thans de „kapittelzaal", dat in de meest hachelijke periode van onze vrijheidstrijd, besluiten moeten zijn genomen, die voor het voort bestaan en de eenwording van ons vaderland van beslissende betekenis zijn geweest. Met de komst van het prinselijk gezin werd de kloosterkapel hofkapel. Het was hier dat de Prins na zijn overgang tot de Hervormde eredienst in 1573 het Heilig Avondmaal nam, het was hier, dat hem gedurende de dienst op 3 October 1574, de blij- mare gewerd van Leidens ontzet, het was hier, dat zijn jongste zoon Frederik Hendrik op 12 Juni 1584 ten doop werd gehouden. En het was in datzelfde Prinsenhof, bij de histori sche trap waar nu nog de „Teyckenen van de Koo- gelen" in de muur te zien zijn, dat op de noodlot tige dag van 10 Juli van datzelfde jaar, het schot viel dat aan het leven van de Vader des Vaderlands een einde zou maken, juist op een der dagen dat de Staten-Generaal te Delft bijeen waren om te be raadslagen over de inhuldiging van de Prins tot Graaf. Is het te veel gezegd als we constateren, dat we hier in het oude Prinsenhof, een nationaal gedenkteken 70 De westgevel in 1938

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 20