Ir S. H. Stoffel HET PRINSENHOF HERSTELD „Zo de vrijheid de ziel van t leven is mag men terecht zeggen, dat de grond vesten van onze duurgekochte vrijheid mede in dit prinselijk gesticht gelegd Zijn (R Boitet Besrhnjving van DSft 1729) Misschien meer dan in die van enig ander gebouw in Nederland vindt de minnaar der historie in de lotgevallen van het gebouwcomplex, dat eens het Agathaklooster herbergde en van 1572 af Prinsen hof genoemd werd, de geschiedenis van ons vader land weerspiegeld Laat ons die lotgevallen in het kort in herinnering brengen Omstreeks het jaar 1400 werd, ten behoeve van een geestelijke vereniging van „maeghden, die minne toter armoeden hadden" wier behuizing, zowel door ruimtegebrek als door de te groot geachte af stand tot de Oude Kerk, niet meer voldeed, een stenen huis gekocht op het terrein ten westen van de Oude Delft en ten zuiden van de Schoolstraat waar nu nog een deel van de gebouwen van het Prinsenhofcomplex op staan Zes jaar later weid het ten zuiden daarvan gelegen terrein ,,streckende uter Delft toter Steden Veste" bijgekocht Dat is de grond waar later de klooster kapel, thans Waalse kerk, op zou gebouwd worden De nieuwkoop vormde waarschijnlijk, tezamen met het oude bezit, het erf waaromheen en waarop ge leidelijk de kloostergebouwen zouden verrijzen, een erf, dat in zijn nagenoeg rechthoekige vorm thans nog duidelijk te onderkennen is In de negentiende eeuw zijn van dat terrein zowel op de zuid-oost- hoek als op de noord-westhoek stukken terrein door verkoop afgesplitst; op het eerste stuk staan nu een 2-tal woningen langs de Oude Delft, op het tweede de Ned. Hervormde kerk aan de Schoolstraat en een 3-tal weinig fraaie woonhuizen met tuinen aan de tegenwoordige Phoenixstraat, welke straat des tijds op de afgegraven stadsvest is aangelegd De zusters", die het huis betrokken, namen in 1400 de regels van de 3de orde van St Franciscus aan en in 1403 verhief de bisschop van Utrecht het huis met bijgebouwde kapel tot een Convent der orde onder de titel en de aanroeping van de marte lares en maagd St Agatha. Van dat oorspronkelijke huis is niets overgebleven; het is echter waarschijnlijk, te oordelen naar de ge vonden bouwresten, dat de oudste gebouwen die zijn, welke staan boven de zeer oude kelders langs de Schoolstraat, die thans de restauratie ,,de Prin senkelder" herbergen. En er is reden om te ver moeden, dat de eerste kapel een gedeelte van de ruimte heeft ingenomen waar nu de zogenaamde ^Tïïnsmor tn voorm aoathaklooste^ te otLri_ J „kapittelzaal", vroeger „spinkaemer" genoemd, te zien is Het klooster groeide ras m omvang en rijkdom, wat wel bewezen wordt door het feit dat al in 1467 de bisschop verlof gaf om een nieuwe, voor een kloos terkapel bijzonder grote, kerk te bouwen, dezelfde waarvan thans het oostelijk gedeelte tot Waalse kerk dient en waarvan het kleinere, westelijk ge deelte met de belangwekkende boven elkaar liggen de gewelfde gangen en de fraai gemetselde wentel trap met toren, in de lestauratie is opgenomen De vloer van de, nu tot het museum behorende „beel denzolder", die vanuit die gangen en door middel 69 W,VW ±>S&4 t ww? i£58 azgsg +1869

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 19