ca Langendijk is verbreed ten koste van de halve breedte van de gracht en de smalle Peperstraat is na de brand van een groot winkelpand aan de Noordzijde verbreed. Niettegenstaande tij dens de voorbereidingen van laatstgenoemde twee werken vol doende waarschuwende stemmen zijn opgegaan, is men „om ver- keers- en financiële redenen" tot uitvoering over gegaan Thans blijkt reeds dat de verkeersver- betering van de Oude Langen dijk onafdoende is geweest, terwijl de verbreding van de Peperstraat niet het beoogde resultaat heeft gegeven Het gevaar dat de Markt nu toch in het verkeersschema van de Delftse binnenstad zal worden be trokken, dreigt weer. In de Delft- se Courant van 23 Mei 1950 lezen we o.m „Een belangrijk onderdeel van de ver keersregeling in de binnenstad vormt de Markt Op het ogenblik is de toestand zo, dat men op de Markt kris-kras door elkaar rijdt Daarom is er een verkeersregeling ontworpen, welke geba seerd is op het principe rechts houden De moei lijkheid is echter; hoe moet dit de weggebruikers duidelijk worden gemaakt? Het aangeven van de rijbanen door middel van witte strepen geeft geen rechtsgeldigheid voor een proces verbaal." Het plan, waarover thans met diverse instanties wordt gestudeerd, geeft, aldus het kranten-artikel, het volgende beeld: „De bestaande stoepen voor de huizen worden gehandhaafd Tot 4 5 meter buiten de rooilijn zal een trottoir komen, waarin deze stoepen zullen zijn begrepen Dit brede trottoir zal plaats bieden voor terrasjes, zoals er nu al twee zijn en waar men hoopt dat er in de toe komst meer zullen komen. Naast het trottoir, dat met rood-bruine tegels zal worden betegeld, komt een rijweg van ongeveer 6 meter breedte Het middenvak van de Markt zal dan worden opgehoogd en worden afgesloten door een hard stenen trottoirband Deze zal echter niet al te hoog komen te liggen, omdat het de bedoeling is, dat dit verhoogde middenvak tevens als parkeerter rein dienst zal doen Het is tenslotte de bedoeling het verhoogde middenvak rondom te voorzien van een boombeplanting, die zich langs de zij gevels van het stadhuis zal voortzetten." Het standbeeld vait „Huugje" zal, zo staat er verder nog te lezen, wel van het midden van de markt ver dwijnen, maar over de plaats waar hij dan wél zal worden geplaatst, bestaat verschil van mening met Monumentenzorg. In hoeverre dit krantenverslag een juist beeld geeft van de bij de gemeentelijke overheid voorgestane plannen, kon ik niet te weten komen. Uitvoering er van zou m.i. evenwel fataal zijn! De vreemdeling, die men in Delft zo graag ziet ko men, en die men op de markt zo graag op een ter ras wil doen neerstrijken, zal op kunnen blijven kijken naar de prachtige Gothischc toren en naar de Renaissance-gevels van Hendrik de Keyser, dan echter verstopt achter groen. Maar hij zal te leurgesteld heengaan en niet weer terug komen. Het is immers weinig aantrekkelijk om op een met bomen omzoomd parkeerterrein uit te kijken. De charme, die de bezoeker thans kan ondergaan is die van opgenomen zijn in de grote stedelijke ruim te, waaraan de twee dominerende monumenten. Door een indeling met terrassen, trottoirbanden, bomen- en lantarenpalen-rijen wordt het prachtige 56 bij 176 meter metende plein versnipperd en ver liest het de waarde, die het juist ontleent aan de grote openheid. Het plein dient als één grote, on gedeelde ruimte beleefd te worden. Daarom im mers dringen de stedebouwkundigen aan op ver plaatsing van het standbeeld van Grotius, daarom bepleiten zij het hol maken van de bolle markt- vlakte Rest ons nog een en ander op te merken over de wijze, waarop het marktplein weer tot volle luister, het hart van de Prinsestad waardig, zou kunnen worden gebracht. 67 Plattegiond van Delft naar Joan Blaeu's Stedenatlas van omstreeks 1640

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 17