jaar na de stichtingsdatum van de houten, aan de Heilige Maagd en later aan St Ursula gewijde kerk werd reeds met de bouw van een stenen kerk begonnen De bouwgeschiedenis van deze Nieu we Kerk wordt U uitvoerig be schreven in het boek van architect van der Kloot Meyburg, wiens vader de restauratie leidde. Deze hier weer te geven zou ons te ver voeren De toren werd tussen 1396 en 1496 gebouwd Zoals te doen gebruikelijk was, lag de kerk op een eigen erf, was zij door een kerkhof omgeven, dat verschillende malen werd uitge breid; in 1433 ,,voir den Thoren" en in 1493 aan de Zuidzijde; „die Kerck-mees- ters costen omtrent IX ofte X huysen omtrent die Kerck ande Zuyd-zyde, die zy deden ofbreecken omt Kerckhoff te vermeerderen". Zo als aan de Noordzijde thans nog bebouwing staat tussen de kerk en de Voldersgracht, zo heeft er dus aan de Zuidzijde ook bebouwing gestaan Waarschijnlijk hield deze aankoop mede verband met de plannen om de Zuidelijke dwarsbeuk nog uit te breiden, een plan dat nimmer verder is gekomen dan tot de funderingen Eerst in 1436 werd door hartog Philips van Bor- gonje, graaf van Holland blijkens een handvest van dat jaar aan Delft „om zekere diensten aan hem „bewezen, en wel bijzonderlijk om de vrijwillige „reparatie die zij ten haren kosten aan zijn gevan- „genhuis hadden gedaan, haar uit dien hoofden „het martveld" geschonken Het eigendomsbegrip is in vroeger eeuwen anders te verstaan dan in onze tijd De schenking hield veeleer een verkregen pachtrecht in Hierop duidt ook de instelling, dat de bewoners van het markt veld „Gravenhuur" moesten be talen, een soort pachtvergoeding, die aanvankelijk aan de graaf, later aan de stad verschuldigd was Deze Gravenhuur werd tot 1795 door de marktbewoners be taald; eerst bij de komst van de Fransen werd dit oude recht afge schaft Interessant voor de geschiedenis van de markt is tenslotte nog dat „Ao 1483 in de Winter worde die „beneen Kercke wel een bier- „tonne gehoecht met aerde, ende ttuit nir 111.1? ttili (HUM !tt Dc Markt te Delft, huidige toestand „alle die Outaren mit die sitselen worde oeck dair „nae gehoicht, ende alle die Kcrckdoren mosten „verset wesen, ende Jairs dair an dede die stede „tMarkt-velt hoegen, ende tKerckhoff moster oeck „nae gehoicht wesen" Deze ophoging is bij ver schillende lijst-profielen om de kerkdeuren nog te zien De brand van 3 Mei 1536, die drie kwart van de stad in de as legde en de ontploffing van het kruit huis in 1654 (dat in de Noordwesthoek van de stad was gelegen), waardoor de bij de brand van 1536 gespaarde stadswijk verloren ging, brachten weinig stedebouwkundige veranderingen in Delft met zich mede en geen aan het marktplein. De brand van de rond het Oude Steen in de loop van jaren als raadhuis gebouwde opstallen in 1618 gaf in dat jaar aan de Zuidzijde van de Grote Markt een Plan voor de Markt te Delft van 1934 65 i ax oorSi

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 15