gen Het xesultaat daarvan is be langrijk genoeg om de Heem schutleden voor te leggen De commissie splitste zich in vier sub commissies, die tot de volgende conclusies kwamen De Hygiënische commissie meende, dat de Burgel hygiënische be zwaren opleverde, doch achtte demping niet noodzakelijk Zij verklaarde de aanleg van riole ring aan weerszijden van de Bur gel voldoende De Stedebouwkundige commissie ad viseerde niet tot demping over te gaan, doch de bestaande toestand te verbeteren, o m door een riole ring aan te leggen. De Waterbouwkundige commissie zag geen voordelen maar wel bezwa ren in demping o m het verloren gaan van een reservoir, waaruit bij brand geput kan worden De Financiële commissie (hoor, hoor!) berekende, op grond van de ge gevens der waterbouwkundige commissie, het financiële voordeel van niet-dempen boven dempen, gedurende een ïeeks van jaren EindconclusieNiet dempen, maar de voorgestelde verbeteringen uitvoeren Voor het juiste begrip en de goede orde delen wij nog mede, dat de voornoemde commissie met een heemschut college was, maar een door het Gemeentebestuur ingestelde commissie van advies, samengesteld uit deskundigen te Kampen, Den Haag (A N W B en Amsterdam (afd Stadsontwikkeling Publieke Werken) 'uid-Holland belemmert het slopen van molens Nu de Tijdelijke Wet Monumentenzorg niet meer voorziet in een deugdelijke bescherming van de molens, in afwachting van een molenwet, hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland in hun ver gadering van 3 Juli een wijs besluit genomen Zij hebben een verordening aangenomen, waarbij het verboden is een windmolen geheel of gedeeltelijk te slopen of zodanig te veranderen, dat hij onge schikt wordt om als industrie- of watermolen te die nen, ofwel buiten gebruik te stellen zonder maat regelen tot zijn behoud te nemen Gedeputeerde Staten zullen toestemming tot slopmg kunnen wei geren uit hoofde van waterstaatsbelangen, beper king van gevaren in oorlogstijd, landschapsschoon, alsmede zorg voor monumenten i»ï!§ï« Deze maatregel bevelen wij de overige 10 Provin ciale Staten in Nedeiland ten zeeiste aan De ruilverkaveling op Terschelling Onze leden zullen zich herinneien, hoe Heemschut protesteerde tegen een gevoelloos geprojecteerde wegaanleg en ruilverkaveling op Terschelling Men lette thans op de woorden, welke Minister Mans- holt m zijn Memorie van Antwoord tot de leden der Tweede Kamer richtte: „Hetgeen in het Voor lopige Verslag woidt opgemerkt over het weinige nut, dat de Terschellingse boeren voorshands van de ruilverkaveling hebben, moet de ondergeteken de tot zijn leedwezen giotendeels onderschrijven" Moest voor dit poveie resultaat onherstelbare scha de aan Terschelhng's schoonheid worden gebracht? Heemschutdag 1951 De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal ge houden worden op Vrijdag 7 September te Alk maar Alle leden, buitengewone leden, donateurs en berichtgevers worden opgewekt deze datum te reserveren Zoals gebruikelijk zal de vergadering gevolgd worden door een gemeenschappelijke kof fiemaaltijd en excursies door de stad. 63 Het Oorlogsmagazijn van Holland te Delft foto Cas Oorthuys

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 13