van deze wet en van de verstrekkende gevaren welke deze in zich draagt. Amersfoort De stad Amersfoort is ons bijzonder sympathiek. Niet alleen is haar in wijde omtrek zichtbare O.L. vrouwetoren een juweel van bouwkunst, ook haar plattegrond met dubbele grachtenring is van unieke betekenis en de stadskern daarbinnen, zich groeperend om de St. Joriskerk, in middeleeuwse beslotenheid gebonden door de Muurhuizen, is van zeldzame en karaktervolle bekoring. Het is een levende stad met rijke historie, welke beide facto ren tot nog toe in goed evenwicht zijn gehouden. Aan onderhoud en restauratie wordt veel zorg be steed, waaraan de gemeentelijke overheid krach tige en doelbewuste leiding geeft. Niet zonder re den dus toeven wij gaarne in de stad Amersfoort, dwalend langs haar singels, door haar Muurhui zen, over de Hof, door haar goed geproportionneer- de straten. Niet zonder reden ook houden wij de stad dikwijls andere gemeenten ten voorbeeld voor. Terecht verwekte het beroering in de Heemschut kring, toen bij het uitbreidingsplan bleek, dat hier in o.m. de demping was opgenomen van de buiten ste grachtring, van de gasfabriek tot aan het Monni kendam, 'met de bedoeling deze als grote verkeers weg te bestemmen. Als argument werd o.m. aange voerd, dat hierdoor de binnenstad gevrijwaard zou worden voor verpaupering, maar ook voor door braken en aantasting. Dit was althans een licht punt bij het sombere vooruitzicht. Zoals bekend is het uitbreidingsplan zowel door de gemeenteraad als door Gedeputeerde Staten aangenomen. Van verschillende zijden o.m. door de Bond Heemschut is bezwaar gemaakt tegen het uitbreidingsplan, welke bezwaren thans in behandeling zijn bij de Kroon. Intussen is op 26 Juni in Amersfoorts gemeente raad het zg. uitbreidingsplan Randenbroek in be handeling gekomen. Daarbij bleek, dat de raad zich in meerderheid bij het college van B. W. aansloot bij de mening, dat het landgoed Randen broek behouden moet blijven en niet bestemd moet worden tot ziekenhuis,'hetwelk een ingrijpen de wijziging in het karakter van het landgoed ten gevolge zou-hebben. Verontrustend was echter de mededeling, dat de verwezenlijking van dit uitbreidingsplan een door braak naar de stad noodzakelijk zal maken. Het Nederlands-Economisch Instituut heeft nl. gead viseerd rekening te houden met zijn mening, dat het centrum van Amersfoort zich zal verplaatsen van de Varkensmarkt naar de Hof. Om een ver keerschaos te voorkomen ziet het. N.E.I. als enige 62 oplossing het scheppen van een royale doorgang, welke de Hof maakt tot een centraal verkeersplein en tegelijk de verbinding brengt tussen de wijken Randenbroek en Kruiskamp. Deze gedachten- gang zal het nodig maken, de bebouwing tussen de Noordkant van de Stoovestraat en de Zuidzijde van de Nieuwstraat te slopen. Eveneens zal een aantal huizen in de Langestraat hieraan ten offer vallen, waarschijnlijk tot aan het verlengde van de noorde lijke gevelrooilijn van de Valkestraat. Aan de andere zijde zal dan een verbinding van de Hof met de Bloemendaalse straat tot stand moeten komen. Dit laatste leidt dicht langs het bekende Sluisje, waarmee eenzelfde situatie dreigt als in het uitbreidingsplan beoogd wordt inzake de grote verkeersweg bij het Monnikendam. Men vraagt zich uiteraard af, of deze doorbraak door de stadskern geheel nieuw is, hetgeen onwaar schijnlijk lijkt. Er is immers een afdeling Stede- bouw, die deze mogelijkheid voorzien zal hebben? Maar er is immers ook de verzekering van die kant, dat de rondweg aantasting van de stadskern be sparen zou? Hoe is dat te rijmen? Wethouder Koopman heeft in de gemeenteraads zitting van 26 Juni in dit verband een onthulling gedaan, die ons zeer onaangenaam verrast heeft. De Amersfoortse Courant van 27 Juni 1951 laat het lezen„Die doorbraak is inderdaad bij het kernplan niet zo ter sprake gebrachtteneinde niet onnodig op weerstan den vast te lopen". Hierop geven wij in dit bestek geen commentaar. Het oordeel over deze opvatting laten wij rustig aan U over. Nieuw Dagelijks Bestuurslid Op de vergadering van het Algemeen Bestuur, op Woensdag 4 Juli gehouden te Vreeland, werd als opvolger van wijlen arch. A. A. Kok in het Dage lijks Bestuur van de Bond Heemschut benoemd Mr S. P. baron Bentinck, burgemeester van Soest, die reeds sedert 1943 deel uitmaakt van het Alge meen Bestuur. Dempen of niet dempen In Kampen was het vorige jaar aan de orde de demping van het stadswater: de Burgel. Dit pro bleem was actueel geworden wegens het verval van de kademuren. Alle vraagstukken, die dempings- lust aankleven kwamen aan de orde, zoalsde hy giënische, verkeerstechnische, stedebouwkundige en financiële. Het Gemeentebestuur van Kampen besloot een commissie in het leven te roepen om deze vraag stukken te bestuderen en een rapport uit te bren-

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 12