TON KOOT OP HEEMWAGHT Delftnummer Dit nummer van Heemschut is gewijd aan Delft. Reeds eerder gaf onze Bond stede-nummers uit, nl. gewijd aan Amersfoort en Amsterdam. Indien deze gedachte inslaat bij de leden, ligt het in het voor nemen in de toekomst meer stedenummers te laten volgen. De Bond Heemschut mag zich gelukkig rekenen tot de weinige verenigingen in ons land te behoren, die in deze tijd nog het voorrecht hebben haar ledental geleidelijk te zien toenemen. De ver wachting wordt hierbij uitgesproken, dat door dit Delft-nummer vele Delftenaren een stapje dichter tot de Heemschutgedachte zullen komen en beslui ten zullen mede te doen aan het streven van de Bondte waken voor de schoonheid van Nederland Een bedrag van 7,50 per jaar, waarvoor men bo vendien het geïllustreerde orgaan ontvangt en deel kan nemen aan de jaarlijkse Heemschutdag kan voor de toetreding tot de Heemschutkring toch geen bezwaar vormen Monumentenwet Met grote zorg ervaart het bestuur van de Bond Heemschut het stijgende aantal moeilijkheden, welke aan een doeltreffende monumentenzorg in Nederland in de weg worden gelegd, niet alleen door de onvoldoende geldmiddelen, die op het ogenblik ter beschikking staan, maar ook door de beslist onvoldoende wettelijke voorzieningen. De Tijdelijke Wet Monumentenzorg, welke thans van kracht is, moet in vergelijking met het z.g. een regelige besluit van de Opperbevelhebber van Zee- en Landmacht van 24 Mei 1940 als een achteruit gang worden beschouwd. Immers slechts zaken, welke voorkomen op de Voorlopige Lijsten der Ne derlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst worden door deze wet beschermd. Behalve dat deze lijsten een uitermate voorlopig karakter dragen zijn zij verre van volledig en zelfs verre van juist. Belangrijke monumenten komen er niet of on volledig in voor. Gehele categorieën, zoals de mo lens, maar ook interieurs en roerende zaken wor den min of meer verwaarloosd. Dit, en de omstandigheid, dat de thans geldende Tijdelijke Wet slechts van kracht is tot 1 Januari 1952 was voor het bestuur van de Bond Heemschut aanleiding om de Minister van O. K. W. met de meeste klem te verzoeken, te willen bevorderen, dat binnenkort een afdoende wettelijke regeling van de Monumentenzorg tot stand komt. Belemmeringswet landsverdediging Intussen heeft wel reeds de Tweede Kamer gepas seerd een ontwerp-spoedprocedure voor het doen uitvoeren van werken ten behoeve van de lands verdediging. Dit ontwerp doet vrezen, dat, meer dan tot dusverre het geval was, de zo noodzakelijke afweging van openbare belangen op zij zal worden gesteld en hierdoor schade aan natuurgebieden zal worden toegebracht, welke in vele gevallen onher stelbaar zal zijn. Het ontwerp bepaalt, dat de Mi nister van Oorlog een aanschrijving aan de eige naar kan richten en dan na verloop van vier dagen, en in dringende gevallen zelfs onmiddellijk, de voorgenomen defensiewerken mag doen uitvoeren, zonder dat de invoering wordt opgeschort door een eventueel beroep van de eigenaar. Wanneer de Mi nister van Oorlog van oordeel is, dat zijn maatregel een ander openbaar belang dreigt te schaden, moet hij weliswaar overleg plegen mét zijn ambtgenoot onder wiens verantwoordelijkheid de zorg voor dat belang berust, doch of het gevaar van schade aan een ander openbaar belang aanwezig is, wordt ge heel aan zijn beoordeling overgelaten. De vrees, dat door overhaaste beslissingen niet meer te herstellen schade aan culturele waarden zal worden toegebracht, heeft onze zustervereni ging de Contact-Commissie er toe gebracht te be pleiten, dat deze vergaande bevoegdheid van de Minister van Oorlog zal worden beperkt tot de Staat van Oorlog of Beleg en dat in normale tijden de gelegenheid wordt geopend, dat een andere Mi nister, die door hem behartigde belangen bedreigd ziet, zelf hierover in beroep kan komen bij de Mi nister van Oorlog. Het zou wenselijk zijn als in der gelijke gevallen de Vaste Commissie van het Natio nale Plan geraadpleegd werd. Dr H. E. van Gelder maande in de Groene Am sterdammer tot waakzaamheid ten aanzien van deze wet onder de titel ,,'n Stapje naar militaire dictatuur". De Tweede Kamer nam intussen de Wet aan, de hoop is intussen ook vervlogen, dat de leden van de Eerste Kamer zich een duidelijker beeld zouden vormen van de vergaande consequenties

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 11