mag geen reden tot demping zijn Zo is b v de ge hele walbeschoeiing aan de Zuidzijde van de Oos terhaven weggezakt, maar dat is geen reden om de gehele Oosterhaven te dempen Inderdaad zou er weer een vaste brug moeten komen, wanneer de dam verwijderd zou worden, maar de kosten daarvan zouden betrekkelijk-gering zijn Bij de bespreking van het besluit tot demping van een schilderachtige gracht beoordelen wij niet de uitingen van onze eigen tijd, maar die van circa drie eeuwen geleden Na zoveel honderden jaren heeft deze aanleg bewezen een fraaie en practische te zijn geweest Zij is dit nog. Prof Van der Steur en Dr Kalf verklaarden in 1933, toen dezelfde demping en afbraak aan de orde waren, dat het Binnen Damsterdiep een der aardigste en meest bekoorlijke stadsgezichten m Nederland vormde. B en Wnoch de gemeente raad hebben naar die uitspraak geluisterd B v d V A. G. M. Boost EEN SLECHT VOORBEELD Strijdend voor het behoud van schoonheid en te- die Heemschut met de grootste zorg vervult gen ontsiering, ontluistering, bevuiling en aantas- Wij hebben reeds eerder betoogd, dat de toegangs- ting van stads-, dorps- en landschapsschoon, wordt wegen tot onze grote steden onderkomen en triest Heemschut geen teleurstelling op het gebied van zijn en elke allure als entree missen wanbegrip, onkunde en onverschilligheid be- Amsterdam heeft gelukkig de laatste jaren de hare spaard aanzienlijk verbeterd, met uitzondering van de Dubbel teleurstellend is het te moeten ervaren, dat route langs Diemen, waarover aesthetisch noch zelfs de stedelijke overheden en haar organen het verkeerstechnisch een goed woord kan worden ge slechte voorbeeld geven en niet schromen het zegd stadsbeeld te ontsieren met reclames op alle objec- Ook Rotterdam bracht enige verbetering in de ten, die daartoe maar gelegenheid bieden Trams Abraham van Stolkweg. en bussen worden gedegradeerd tot reclamewagens; Een essentieel onderdeel van dergelijke vernieu- transformatorhuisjes en andere soortgelijke bouw- wingen is de zorg voor een goede verlichting, waar sels worden nog opdringender in het stadsbeeld bij aan de vormgeving van de hoge en talrijke licht- door hun bestemming tot reclamezuil, doch de masten de uiterste zorg dient te worden besteed, meest ergerlijke verstoring wordt teweeggebracht willen deze technische elementen als een rustige en door reclameborden aan lichtmasten op een schaal, aesthetisch verantwoorde begeleiding van weg kunnen worden aanvaard Hoe minder de verlichtingsorga nen langs deze wegen en in de bebouwde kom opvallen, des te beter is het algemene aspect ge diend En nu is men plotseling op de onzalige gedachte gekomen de lichtmasten langs genoemde van Stolkweg en ook nabij het viaduct te Fijenoord als exploitatieobject te benutten, door daaraan recla meborden te bevestigen, zoals reeds eerder in de binnenstad van verschillende steden is geschied, waardoor deze toegangswegen tot een reclame-allee zijn verworden. Het effect van deze uitzaaiing van reclame is voor een ieder met enig 58

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 24