daartoe vergraven worden. De waterpoort wordt afgebroken (op de foto is de witte lijn onderbroken, om de poort te laten zien), en vervangen door een 8 m brede brug, die scheef op de as van de gracht komt te liggen, en met de stenen van de oude brug bekleed zal worden een maskeradepakje dus, dat de schijn moet redden)vandaar zal de weg zich voortzetten als een hoge dam dwars door het Harinxmadwinger, en dan als een glooiend dijk- lichaam naar de weg ten Westen van de stad. Ten Noorden ligt het Slotermeer, de vaart op de foto links leidt er heen. Men acht het onmogelijk deze vaart te overbruggen ten behoeve van een rondweg om de stad heen, omdat de zeilers, van het meer komende, geen goed gezicht meer op Sloten zouden hebben. Daarom verminkt men dan dat profiel liever zelf, door afbraak van de poort, en aanleg van het genoemde dijklichaam, dat de er achterliggende wallen aan het oog zal onttrek ken. Inmiddels is tussen provincie en gemeente overeen stemming bereikt over de uitvoering van het pro- ject. Slechts de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen moet nog zijn toestemming geven tot het vergraven van de wallen en het af breken van de brug. Heemschut heeft nu in een zeer uitvoerig request verzocht dit fiat niet te ver lenen, omdat het overtuigd is, dat met veel goede wil en een kleine opoffering een veel betere oplos sing is te verkrijgen, dan met de grote offers, thans gevergd. HEEMSCHUT EN DE JEUGD De Commissie „Heemschut en de Jeugd" zal een congres organiseren over het onderwerp: „Heem schut en de Jeugd," waarbij de diverse facetten door deskundigen zullen worden besproken. Het congres zal plaats vinden op Zaterdag 29 Septem ber 1951 in het Openluchtmuseum te Arnhem. Nadere bijzonderheden volgen. 53 Sloten, met de geprojecteerde verkeersweg over de wallen Aerofol o jKLM

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 19