Hogeschool en aan het Rijksmuseum „Huis Lam- bert van Meerten", beide het werk van de boven- genoemden Veertig en meer jaren zijn vergleden sinds deze heropleving van het verzamelen van voorwerpen van kunstnijverheid en de collecties in de grote musea over het gehele land bewijzen hoe hun idee- en zijn ingeslagen. Ideeen, die wij niet geheel meer onderschrijven, in de plaats waarvan wij menen op vele plaatsen verbeterde meningen te kunnen stel len, maar die toch in hun grondslag nog steeds gelding hebben. Wij mogen nooit vergeten, dat zonder het werk van deze mannen er van de rijke voorraden, kunstnijverheid die Nederland eens herbergde, practisch niets meer zou over zijn. Het lijkt mij dan ook juist, om de tentoonstelling „Fleur en Interieur" in te leiden met een eresaluut aan deze mannen U zult op deze tentoonstelling interieurs van om streeks 1500 tot onze dagen kunnen zien, die wij zo goed mogelijk hebben samengesteld met de be schikbare stukken en de ons heden ten dienste staande gegevens. Ik ben er volkomen van over tuigd, dat wat wij bereikt hebben, slechts een flau we afschaduwing van het verleden is Het is en blijft altijd het verleden, gezien door de bril van mensen uit 1951. Dit heeft ten gevolge, dat sommi ge interieurs rijker, andere weer armelijker zijn dan de tijdgenoot ze ooit zag. Maar het betreft hier naar onze mening slechts minieme verschuivingen, die voor het grootste gedeelte geboden werden, of door het feit, dat bepaalde stukken nu eenmaal niet te verkrijgen waren of omdat het geheel, dat wij maakten, een tentoonstelling is en een tentoon stelling andere eisen stelt dan een kamer, waarin men leeft. Het gebouw was voor een aantal interieurs ideaal. Voor de latere echter moest naar een oplossing ge zocht worden. Dat wij hierbij het gebouw soms geweld hebben aangedaan, zijn wij ons zeer be wust en wij kunnen deze misstanden eigenlijk slechts verdedigen door te stellen, dat ook in vroe ger eeuwen mensen met hun toen moderne meube len in reeds bestaande gebouwen moesten trekken Al met al geloven wij toch wel, dat U hier een beeld geboden wordt van het leven in vroegere eeuwen, waarnaast ook het moderne interieur niet verwaarloosd is Aan de bezoeker laten wij het gaarne over te beoordelen, in welk interieur hij zich het meest thuis zou voelen. Nieuw is, geloof ik, dat wij getracht hebben de bloembouquetten, passend bij de verschillende interieurs, daarin op te stellen Dit was lang geen gemakkelijke opgave Wat be zitten we immers aan afbeeldingen van bloemstuk ken in het interieur van vroeger? Practisch niets. Er bestaan natuurlijk vele schilderijen met bloem- 51 Eén van de zalen der tentoonstelling „Fleur en Interieur", Joto A. Dingjan

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 17