in plaats van een oplossing voor het verkeer te vinden, niet zoveel nieuw verkeer zal aantrekken, dat de genomen maatregelen binnen korte tijd achterhaald en onvol doende geworden zullen zijn Hierbij dient gevoegd te worden, dat de doorbraak waarvan Naaier- straat .en Achter de Vismarkt deel zullen uitmaken, nimmer van grote betekenis voor het verkeer zal worden, daar toch voor be drijven aan de genoemde straten parkerende auto's ook na demping van het water het doorgaande ver keer vrijwel de weg zullen ver sperren. De doorbraak over de Raam zou een belangrijke doorgangsweg openen, doch het is te verwachten dat de aanliggende bebouwing gezien de slappe grond van Gouda, eerder verder zal achteruitgaan, terwijl de huidige nood op woning- gebied een grondige vernieuwing voorlopig in de weg zal staan Hierbij komt, dat het niet waar schijnlijk is, dat de doorbraak naar het Bolwerk en naar de IJsseldijk spoedig tot stand zullen komen. De Raam zal dan gesteld al, dat later de wenselijkheid van der gelijke doorbraken niet ontkend zal worden gedurende vele jaren een dood en ontsierend element vormen. Tenslotte staat te vrezen, dat de overbrugging van het hoogteverschil tussen IJsseldijk en Raam een ernstige bedreiging voor het Tolhuis zalmede- brengen. Het Bestuur van de Bond Heemschut heeft daarom de Raad verzocht ernstig in overweging te nemen of men, bij het „ontsluiten" van Gouda's binnen stad niet een weg zal inslaan, waarop geen terug keer meer mogelijk is, en die zal leiden tot een ge leidelijk noodzakelijk wordende wijziging van de gehele binnenstad, welke veel meer doorbraken en verbredingen van straten zal gaan 'omvatten dan de thans voorgestelde. Uiteraard zal een dergelijke wijziging het karakter van de Goudse binnenstad, dat thans van bijzondere aantrekkelijkheid is, grondig aantasten. Het Bestuur heeft de Raad ver zocht slechts dan tot demping te besluiten, als overtuigend gebleken is, dat deze dempingen de enige mogelijkheid tot verheffing van de binnen stad behelzen en dat het uitgesloten is, elders ter reinen voor bedrijven te ontsluiten, waarbij door een weloverwogen sanering de binnenstad haar functie als woonstad, waarop de huidige plattegrond geheel is berekend, zou kunnen hernemen. Helaas heeft de Raad anders beslist. Zutphen's poorten De economische situatie van ons land heeft, zoals wij weten, de Minister van O.K. en W. doen be sluiten de gelden voor de restauratie van bouw werken van geschiedkundige betekenis te beper ken, naar onze mening ver beneden het noodzake lijke minimum. Dat die politiek zich duchtig gaat wreken, tekent zich telkens weer duidelijker af. Op het ogenblik dat wij dit schrijven ontvingen wij juist een noodkreet uit Zutphen, dat voorlopig geen subsidie van Rijkswege kon worden toege kend voor het noodzakelijke herstel van de z.g. Berkelpoort of Waterpoort en van de Spaanse poort. Het gevolg zou sloping op korte termijn be tékenen. De eerste, de driebogige Waterpoort over de Berkel dateert uit het midden der 14de eeuw. De 49 Y** n Gouda, Binnen Gouwe naar Achter de Vismarkt, worden. die een verkeersweg moet foto Ton Koot

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 15