T O N K O O T OP HEEMWAGHT Drenthe Een goed bericht. Het Provinciaal Bestuur van Drenthe is toegetreden als donateur van de Bond Heemschut Dat betekent, dat thans alle Provin ciale Besturen zich aangesloten en daardoor direct contact met onze Bond hebben Het is vooral de morele steun welke hiermede aan ons werk wordt gegeven, die wij zo hoog waarderen. Wij zijn eveneens in nader contact gekomen met „Het Drents Genootschap", welks secretaris, Dr R. D. Mulder, in een uitvoerig artikel in de Prov. Drentse en Asser Crt. stil staat bij de 40-jarige ar beid van Heemschut en er op wijst, dat er in Drenthe toch wel heemschutwerk in de eigenlijke zin van het woord bedreven werd. De schrijver wijst op de stichting Oud-Drenthe, die o.m eigenaresse is van verschillende oude schansen en het gerestaureerde Schuitehuis te Diever. Hij noemt de stichting „Het Drentse Landschap", die het mooiste deel van het landgoed „Kamps" wist te verwerven en die nog steeds actief is, waar het geldt het Drentse land- schapsschoon te behouden. Tenslotte is er de com missie Landelijke Bouwkunst, ingesteld door het Drents Genootschap, die reeds verschillende po gingen deed om oude boerderijen als gaaf geheel te behouden. Ten aanzien van de reeds in 1929 in gestelde schoonheidscommissie, deelt Dr Mulder mede, dat deze in April 1947 een grondige opbouw heeft gekregen, toen de nieuwe samenstelling werd vastgesteld. De schrijver betreurt, dat men in Drenthe deze commissie nog te veel als één der vele „lastige instanties" ziet, die de bouw van huizen of boerderijen nodeloos ophoudt, of zoals een oude boer het eens uitdrukte„Ie zult wel geliek hebb'n, veur 't noageslacht, moar al die mooiegheid gef oes gien spek in de wiemei" Waar-uit te leren is, dat er nog wel wat te doen is in Drenthe. Als dat in on derlinge samenwerking gebeuren kan, dan zal de Bond Heemschut niet achterblijven om daarin zijn steentje bij te dragen. Deventer De Landschapscommissie van „Het Oversticht" wendde zich tot B en W van Deventer met het verzoek zich nog eens ernstig te beraden over het plan om de linden aan de Kapjeswelle om en om en Onder de Linden te doen kappen Zij wees op het afschrikwekkende voorbeeld van de IJsselkadc te Zutphen. De Bond Heemschut ondersteunde het verzoek van „Het Oversticht" telegrafisch. B. en W. antwoordden, dat de werkzaamheden een voortzetting zijn van de reeds enige jaren ge leden aangevangen uitdunning, doch dat thans ge constateerd is, dat de bedoelde bomen aan ernstige ouderdomsgebreken lijden. Het zal dus wellicht niet te vermijden zijn, dat binnen afzienbare tijd tot algehele rooiing moet worden overgegaan. In planting met jonge bomen zal daarop volgen. De veemarkt te Alkmaar Het is het Bestuur van de Bond Heemschut ter ore gekomen, dat een wettelijke regeling in voorberei ding is met betrekking tot de veemarkten. De'^e wet zal o.m. beogen om veemarkten slechts te doen houden op terreinen, welke geheel van de -open bare weg kunnen worden afgesloten. Dat betekent, ciat het houden van deze markten in de kernen van oude steden veelal onmogelijk zal worden. Leiden heeft in verband hiermede reqck plannen opgesteld om de veemarkt te verplaatsen. Het Bestuur van de Bond Heemschut heeft ge meend Alkmaar's gemeentebestuur hierop te moe ten wijzen, in verband met diens plan, om met een zwaar offer aan het stedeschoon de veemarkt in de binnenstad te houden. 47 Gouda, Naaierstraat, welke het gemeentebestuur dempen wil. foto Ton Koot

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1951 | | pagina 13