ALGEMENE MEDEDELINGEN VAN DE BOND HEEMSCHUT COMMISSIES OPGERICHT 1911 BESCHERMVROUWE H. M. KONINGIN JULIANA VAN 1914 TOT 1948 ONDER BESCHERMING VAN H. M. KONINGIN WILHELMINA ERELEDEN Mr Dr P. G. van Tienhoven en A. A. Kok BESTUUR Dr J. A. Bierens de Haan,*) Voorzitter, Amsterdam - Ton Koot,*) Secretaris, Amsterdam - Mr H. ter Meiden* Penningmeester, Amsterdam - Ir J. D. M. Bardet c.i. Utrecht - Mr S. P. Baron Bentinck, Soest - A. G. M. Boost, 's-Gravenhage - S. J. Bouma, Enkhuizen - Mr A. Ie C05- quino de Bussy, Amsterdam - H.Cleijndert Azn,*) 's-Gra venhage - Jhr Mr P. J. H. M. van der Does de VVillebois, Amsterdam - Ir J. F. van Hoytema, Scheveningcn - Dr Ir W. C. Klein, 's-Gravenhage - A. A. Kok,*) Amster dam - J. R. Koning,*) Amsterdam - A. Oosterlee, 's-Gra venhage - D. F. Lunsingh Scheurleer, 's-Gravenhage - N. Ottema, Leeuwarden - Ir G. A. Overdijkink, Bilthoven- Prof. Dr M. D. Ozinga,*) Utrecht - C. W. Royaards- Schoorl - Jhr Mr F. L. J. van Rijckevorsel, Maastricht- W. H. Schukking, 's-Gravenhage - J. J. Talsma, Ooster beek - Mr Dr P. G. van Tienhoven, Amsterdam - J. Trouw, Abcoude - J. W. Verdenius, Hattem - W. Voorbcyte Cannenburg, Amsterdam - Ir L. T. van der Wal, 's-Graven- hage - H. B. E. Warnaars, Overveen - Mr J. Westerman/ Holstijn, Amsterdam - M. Wiegersma, Drachten. Leden van het Dagelijks Bestuur. Administrateur: Bram Soffree. STATUTEN Art. 1 der Statuten luidt; de Bond Heemschut stelt zich ten doel te waken voor de schoonheid van Nederland en het Nederlandse volk te overtuigen van de noodzakelijkheid mede te werken aan het behoud en de bescherming van de bestaande schoonheid en het scheppen van nieuwe schoon heid. LEDEN Leden van de Bond Heemschut zijn verenigingen en lichamen, die ieder een deel van de Heemschutgedachte nastreven. De contributie bedraagt ten minste/10.per jaar - Per sonen kunnen buitengewoon lid zijn, voor deze bedraagt de contributie ten minste 7.50 per jaar - Gemeentebesturen, lichamen en personen kunnen donateur zijn. De donatie bedraagt ten minste 25.'per jaar. Allen ontvangen het orgaan gratis. COMMISSIE DE WEG IN HET LAND SCHAP, W.I.L. Voorzitter: Ir L. T. van der Wal, van Hogenhoucklaan 62, 's-Gravenhage - Secretaris: A. G. M. Boost, Parkstraat 18-20, 's-Gravenhage. z.o.z.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1949 | | pagina 3