schoonheid 111 het landschap nog steeds niet op de juiste waarde wordt beoordeeld. De molengroep in de Alblasserwaard wordt be dreigd. De jaren van kolenschaarste schijnen al weer vergeten, er zullen drie nieuwe Amerikaanse pompen geplaatst worden bij het gemaal in het gebied van de Elshout. Hiermede zullen 16 molens van de fraaiste groep van 20 overbodig worden. Zij zullen niet aan stonds worden afgebroken. Daar is een wet voor, maar de tand des tijds begint te knagen van stonde af aan, dat zij werkeloos staan. En daar schiet de wet te kort. Indien hier niet opgetreden wordt, gaat een zeldzame groep molens, die nu reeds uniek in de wereld is, voor ons land verloren. Nog een noodsein wordt gehesen. Van de 52 molens, die eens de Schermer bemaalden, zijn er 14 overgeble ven, een deel hiervan verkeert in slechte toestand. Vier molens onder Schermerhorn zijn echter tamelijk goed bewaard gebleven en vormen nog een gehele trapsge wijze bemaling. Over deze getrapte bemaling kan men in een volgend nummer lezen. De vier genoemde molens zijn nog bedrijfsklaar en kunnen in tijd van nood in werking gesteld worden. Het onderhoud drukt echter zwaai op dc ingelanden, daar de pacht welke zij op- btengen minimaal is De eigenaar van de molens is het Waterschap „De Schermer". Hier is hulp nodig! In het Gooi bevinden zich nog maar twee molens, en wel een te Laren en een kleine molen te Bussum. Deze laatste „de Wandelaar" loopt ernstig gevaar. Hier is het de uitbreiding van de bebouwde kom, die het voortbestaan van de molen bedreigt. Reeds heeft de eigenaar van het Gemeentebestuur bericht ontvangen, dat de molen moet worden gesloopt in verband met wegenaanleg. Wij vragen ons af, zou het met-goede wil niet moge lijk zijn molens, die in een bebouwde woonwijk komen te staan toch nog te behouden door hen in een park of liever grasveld te plaatsen. Onze correspondent, de heer G. C. van Leersum wijst in dit verband ook op de molen te Alkmaar, die in een woonwijk achter het station is ingebouwd, en op de standaardmolen te Roosendaal, die tussen de huizen is geraakt. Het is een probleem, dat een ernstige studie waard is en verdient ontjer de algemene aandacht te worden gebracht. In dit verband vragen wij de bijzondere aandacht voor het belangwekkende artikel van de hand van de heer 18 <i

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1948 | | pagina 4