Nederlandse regeringen beogen, heeft het Be stuur besloten in de Heemschutserie ook delen aan België te wijden, in samenwerking met de Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon te Antwerpen. Per perse zijn drie nieuwe delen, waarmede de Heemschutbibliotheck zal worden geopend, welke reeds in het vorig jaarverslag werden aangekondigd. Legaat. Met erkentelijkheid wordt melding gemaakt van een legaat groot 1000.aan ons nagela ten door wijlen ons medelid de Heer J. van Eek. T enioons tellingen. In samenwerking met de stichting „Menno van Coehoorn" werd een maquette vervaardigd van een historisch vestingwerk welke geschikt is voor tentoonstellingsgebruik. Het ligt in het voornemen van het Bestuur, zodra het over vol doende geldmiddelen beschikt, over te gaan tot het vervaardigen van een of meer kisten, ge schikt en ingericht om gebruikt te worden als kleine reizende tentoonstelling, bestemd ter voorlichting van verenigingen, scholen e.d. Molens. Met kracht streefde de Bond Heemschut voor het behou d van het steeds kleiner wordend ge tal molens in ons land. Helaas zijn onze geld middelen niet toereikend om financiële hulp van betekenis te bicden, een taak welke bovenal op de weg ligt van onze zustervereniging ,.De Hollandse Molen". Om niettemin concreet blijk te geven van zijn instemming met de restauratie heeft de Bond in vele gevallen naast zijn morele steun financiële steun toegezegd met bescheiden bedragen. Dit betrof de molen te Formerum op Terschelling, de korenmolen te Leermens, gemeente 't Zand, de molen J. v. Arkel te Arkel, de molen te Rol de en twee korenmolens in de gemeente Ten Boer. V ervuiling. Een klacht over de vervuiling van de Eems le Baarn werd in behandeling genomen door ons bestuurslid de Heer J. J. Talsma als voor zitter van de „Commissie tot zuivering van het Afvalwater". Tnzake een klacht over de vervuiling van het binnenwater in Gouda werd een adres gezon den aan de Burgemeester van Gouda. Dempingen. De beschadigingen van het gerestaureerde Poirtershuisjc te Groningen heeft aldaar dem ping van het Binnen Damsterdiep en afbraak van het huisje opnieuw aan de orde gebracht. De Bond Heemschut heeft opnieuw geprotes teerd. Tntussen kwam bericht binnen, dat de sloping voltrokken is. Inzake de voorgenomen demping van de oude Havengracht te BunschotenSpakenburg werd een schrijven gericht tot de Gedeputeerde Sta ten van Ütrecht. Monumenten. De voorgenomen wijziging in de Ned. Herv. Kerk aan de dorpsstraat te Vlieland, teneinde deze voor liturgische diensten geschikt te ma ken, ten koste van het fraaie interieur ,was aan leiding tot het zenden van requesten aan kerk voogdij en gemeentebestuur. De voorgenomen afbraak van de z.g. Eilands- kerk te Amsterdam, was aanleiding tot het schrijven van een advies om niet tot beslissing over te gaan, alvorens nog eens nader overleg te plegen. Uitbreidingsplannen. Bij herhaling werden bezwaren geuit bij het Gemeentebestuur van Hattem en bij de ver schillende betreffende instanties tegen het uit breidingsplan dezer gemeente, met het verzoek dit plan te herzien. Brug. De voorgenomen sloping van de historische brug, de Torensluis te Amsterdam, werd onder de aandacht gebracht van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Gevelfragmenten. Tegen de opruiming en vernietiging van een deel der verzameling gevelfragmenten, welke zich bevonden in de tuin van het Stedelijk Mu seum te Amsterdam is geprotesteerd bij hel gemeentebestuur van Amsterdam en bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg. Tal van andere gevallen werden ter bchande ling aan de commissies of subcommissies door gezonden. De samenwerking met de overheid, in het bij zonder met het Departement van O.K. en W., met de Rijksdiensten voor de Monumentenzorg en het Nationale Plan waren van aangename aard en wordt door ons op hoge prijs gesteld. Dat Nederland onder de druk van de oorlog en bezetting economisch verarmd is, ondervon den wij dagelijks. Dit zijn zo niet alle, dan toch zeer vele landgenoten zich bewust geworden. Tn het algemeen is men er zich in het eigen land minder van bewust, dat Nederland in cultureel opzicht benijdenswaardig rijk is. Dit laat he laas A'elen onberoerd, anderen worden er door verblind, weer anderen begrijpen liet niet. Vervolg zie pag. 60. 55

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 9