Bureau. Aan dc Heer J. P. Bosman werd op diens verzoek mei ingang van 1 Dec. 1946 ontslag verleend als administraieur. Zijn heengaan had uiteraard enige vertraging tengevolge in de be handeling van dc vele zaken welke de Bond Heemschut worden voorgelegd. Het Bestuur meent deze thans opgevangen te hebben in dc benoeming van een nieuwe administrateur, dc Heer A. Chr. Soffree, die met ingang van 1 Aug. 1947 in dienst trad. Het mocht gelukken als zetel voor het secretariaat en de redactie van het orgaan een kantoorlokaal te huren, in het centrum van Amsterdam, op de Lcidse- gracht 60, telefoon 40481. Dit bureau is even eens sinds 1 Aug. van dit jaar in gebruik. Leden. Het getal der aangesloten verenigingen, in stellingen en gemeenten, dat zijn de gewone leden en donateurs, bleef constant, enige tien tallen buitengewone leden traden toe. Het to tale getal der individuële leden, dat zijn de bui tengewone leden, liep terug met ongeveer 20 Dit is voornamelijk te wijten aan de verander de economische toestanden en de verhoging van de minimum contributie van ƒ5.op 7.50, maar het vindt ook zeker zijn reden in het on regelmatig en in het geheel niet verschijnen van ons orgaan in het afgelopen jaar. Er is thans een nieuwe propaganda-actie ingezet, die een toeneming van het aantal buitengewone leden ten doel heeft. Als onderdeel daarvan doen wij een beroep op U allen, om ons een opgave te doen van diegenen uit Uw omgeving, die be langstelling hebben voor het Heemschutwerk en in aanmerking komen om uitgenodigd te worden voor het lidmaatschap. Plet aantal le den bedraagt thans 71donateurs 55; en buiten gewone leden 560. Commissies. De Commissie W.l.L. heeft haar werkzaam heden, ter bescherming van de schoonheid van de weg in het landschap, voortgezet en zal Uw vergadering daarover hierna rapporteren. De Commissie Stad en Dorp heeft haar werk zaamheden gedecentraliseerd en intensiever ge maakt door het instellen van elf provinciale subcommissies. Dc'Commissie vond in Tr F. Td. Warnaars een toegewijd secretaris en slaagde er in, voor dc elf subcommissies deskundige voorzitters te vinden. Tal van vraagstukken konden in het afgelopen jaar reeds aan deze subcommissies ter advies worden voorgelegd. Haar secretaris zal U hierover nader verslag uitbrengen. De Commissie Heemschut en dc Jeugd is een nieuwe loot aan de Heemschutstam. De wenselijkheid, om de jeugd bij het heemschut- werk te betrekken, heeft doen besluiten tot het oprichten van deze nieuwe commissie, welke nog in wording is. Het is ons een genoegen U te kunnen meedelen, dat de Heer A. Oosterlee, Raadsadviseur voor de afdeling Vorming Bui ten Schoolverband van het Departement van Onderwijs, Kunsten cn Wetenschappen zich bereid heeft verklaard het Voorzitterschap van deze commissie op zich te nemen. Orgaan. Na het overwinnen van vele moelijkhedcn is met ingang van Mei van dit jaar ons vernieuw de orgaan verschenen in samenwerking mei dc C. V. Allcrt de Lange. Het streven is, om dit orgaan, dat thans tweemaandelijks ver schijnt, door inhoud en uitvoering begeerlijker te maken voor een ruimer publick dan uitslui tend de ledenkring. De navraag welke thans reeds gedaan wordt, moge een teken zijn dal wij met dit streven op dc goede weg zijn. De redacteur wordt in zijn taak bijgestaan door een commissie van advies, bestaande uit de Heren: A. G. M. Boost, Ir J. P. Fokker, Prof Dr M. D. Ozinga en C. W. Royaards, respectie velijk als landschapsdcskundigc, vertegenwoor diger van het Nationale Plan, kunsthistoricus en architect. De ervaring heeft geleerd, dat het orgaan een uitstekend middel is om wijde bekendheid te geven aan de aantasting van dc schoonheid van ons land en vaak leidt tot sneller ingrijpen. Hei is daarom, dat ook van deze plaats opgewekt wordt tot snelle berichtgeving inzake elk geval, dat onder Uw aandacht komt, bij voorkeur ge documenteerd en zo mogelijk van foto's voor zien. Teneinde de lezerskring zo groot mogelijk te maken, is een afzonderlijk abonnement inge steld en zijn losse nummers verkrijgbaar ge steld Heemschuiserie en Heemschulbibliotheek. De uitstekende indruk, welke de Heemschut serie in den lande heeft gemaakt, maakte dc herdruk van vele delen noodzakelijk. Vier nieu we delen kwamen in het verslagjaar lot stand, respectievelijk: nr. 50 Sicdebouw, door lr W. B. Kloos. nr. 51 Middeleeuwse Nederlandse Kloosiers, door Jan Vcrheycn. m*. 52 Nederlandse Penningkunst, door Mr J. W. Fredcriks. nr. 53 Volksgebruiken op hoogtijdagen, door Mej. Dr C. C. vr. d. Graft. Zes nieuwe delen staan op stapel evenals vele herdrukken. In beginsel zich aansluitend bij de nauwe samenwerking, welke dc Belgische en 54

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 8