36e JAARVERSLAG VAN DE BOND HEEMSCHUT (van September 1946 tot September 1947) Dit 36e jaarverslag van de Bond Heem schut mag niet aangevangen worden zonder een woord van welgemeende erkentelijkheid te uiten jegens onze oud-secretaris, de Heer A. A. Kok, die welhaast een kwart eeuw van deze plaats jaarlijks rapport uitbracht over de werk zaamheden van de Bond. Men moet al zeer vreemd tegenover de Bond Heemschut staan, als men niet zou weten, dat deze werkzaamheden voor een belangrijk deel zijn stempel droegen en gedragen werdeu door zijn geestdrift, deskundigheid en werk zaamheid. Uw huidige secretaris is er zich ten volle van bewust, dat het ongemene krachtsin spanning en toewijding zal vereisen om de re sultaten, welke zijn voorganger bereikte, tc evenaren, maar hij vertrouwt, dat hij met hel belang van het streven van de Bond voor ogen. op Uw aller volle medewetking mag rekenen. Al moge dan in de 36 jaren van het bestaan van de Bond bereikt zijn dat vele taken, welke de Bond zich bij zijn stichting ten doel stelde, erkenning hebben gevonden en overgenomen zijn door overheidsinstanties, toch betekent dit geenszins, dat de missie van de Bond Heem schut volbracht is. Integendeel, nu de bestrij ding van oude gevaren bezworen is, of deze in wettelijke banen is geleid, dreigen er nieuwe. De bevolking in ons reeds zo dicht bewoonde kleine land, met zijn vele cultuurschatten, neemt onvervaard toe en daarmee het verkeer, de behoefte aan meer woonruimte en aan meer cultuurgronden. Daarin schuilt bij de havenis. welke ons land reeds door het oorlogsgeweld is toegebracht, het gevaar voor nieuwe aanslagen op de schoonheid van ons land. Het is geen ongewoon verschijnsel, zelfs in deze tijd van coördinatie, overheidsdiensten te genover elkaar Ic vinden met de schoonheid van het land als lijdend voorwerp. Loopt dit op een compromis uit, dan betekent ook dit veelal aantasting van die schoonheid. Het merendeel van deze aantastingen komt voort uit onkunde. eenzijdige beoordeling of gebrek aan belang stelling. Terecht heeft daarom onze oud-secretaris in zijn vorig jaarverslag er op gewezen, dat dc' Bond Heemschut een nieuw tijdperk tegemoet gaat. Dit tijdperk zal meer moeten staan in het teken van de voorlichting. Het is daarom niet zonder reden, dat het afgelopen jaar voor dc Bond een jaar van reconstructie was. Recon structie, in de samenstelling van het Dagelijks Bestuur, in het orgaan Heemschut cn in dc door ons ingestelde commissies. Bestuur. Het Dagelijks Bestuur kwam weer maan delijks bijeen ter behandeling der zaken. Nadat de Heer Kok op dc Algemene Ledenvergade ring in 1946 te Gouda officieel zijn functie als secretaris had neergelegd, bleef hij zich tot 1 januari 1947 belasten met dc waarneming van het secretariaat, aangezien zijn opvolger bui tenslands vertoefde. Op de Bij zond cr Algemene Ledenvergade ring van 11 December 1946 Ie Amsterdam legde de Heer J. R. Koning zijn functie als penning meester neer, doch werd bereid gevonden zijn door ons gewaardeerde medewerking aan het bestuursbeleid Ie blijven verlenen, door aan te blijven als lid van het Dagelijks Bestuur. De Heer W. Voorbeytcl Cannenburg ver klaarde zich bereid zijn zetel in het Dagelijks Bestuur in te ruimen, ieneindc plaats tc maken voor een financieel deskundige ter vervulling van de taak van penningmeester. Uw vergade ring verkoos lot lid in het Algemeen cn het Da gelijks Bestuur, Mr H. ter Mculcn, wie dc taak van penningmeester werd toegewezen. De Heer A. A. Kok werd benoemd tot sec retaris der redactie van de Heemschulserie en Heemschutbibliotheek en verklaarde zich be reid uil dien hoofde deel te blijven uilmakcn van het Dagelijks Bestuur. Met diep leedwezen herdenkt het Bestuur het overlijden van twee leden van het Algemeen Bestuur de Heren Mr E. J. Bcumcr cn Ir Wou ter Cool. Mr. Beumer's warme belangstelling voor ons werk en zijn scherpzinnige raadgevin gen worden node gemisI in onze kring. Het ont beren van zijn slcun buiten onze kring bete kent een gevoelig verlies voor de Heemschut- gelederen. Tn h' Wou Ier Cool verliest dc Bond een toegewijd bestuurslid en krachtig voor stander van ons werk. Beider nagedachtenis zal in ere blijven, bij hen, die het voorrecht heb ben gehad met hen te mogen samenwerken. Met begrip voor zijn motieven, maar mei leedwezen over zijn besluit, zag ons Bestuur dc nestor uit zijn midden, de Heer Edo J. Bergs- ma als Alg. Bestuurslid aftreden. Een warm voorstander van het Hccmschutwcrk treedt hierdoor uil ons midden in verband met het bereiken van zijn 85e jaar. Hel stemt ons tot voldoening, dat hij verzekerd Itceft ons werk met aandacht te zullen blijven volgen. 53 I

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 7