Openingswoord van de voorzit - ler op de algemene Ledenver- gadering van de Bond Heem schut op 5 September 194? In de Aula van de Technische Hogeschool te Delft. 1 Dames ea Vieren, vertegenwoordigers van de gewone leden en van de donateurs van de Bond Heemschut, buitengewone leden en intro ducés, het js mij een voorrecht U welkom tc kunnen lieten'in deze 36c Algemene Vergade ring van onze Bond, ditmaal in de oude Prin- senstad bijeengekomen. In het bijzonder heet ik hier de vertegenwoordigers van regerings lichamen en officiële instanties welkom; aller eerst de vertegenwoordiger van liet Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Mr J. K. van der Haagen, verder de vertegen woordigers van liet gemeentebestuur van Delft, dc bestuursleden van ons plaatselijk lid, de V.V.V. ,.Delfia", en anderen. Het Bestuur van .,Delfia" vcrdicnl onze bijzondere dank voor dc moeite die het zich heeft willen geven voor dc voorbereiding van deze dag en dc leiding, die het ons belooft tc geven bij onze wandeling door dc stad en langs haar grachten. Ook He ren Curatoren van dc Technische Hogeschool, die ons hun aula, deze oude kapel van het H. Geest Zusterhuis voor onze vergadering afston den, zeg ik dank voor de betoonde gastvrijheid in dit zo stemmig milieu. PTet is langzamerhand een traditie gewor den, dat de eerste Vrijdag van September een Heemschut-dag is, waarop de belangstellende Heemschutters uil alle delen van het land bij eenkomen. En dit zowel om te horen, tc spre ken,, als tc zien. Tc horen in de eerste plaats; uit dc Aderslagen van onze secretaris en van dc secretarissen der commissies en een indruk tc krijgen over het werk dat onze Bond in het af gelopen verenigingsjaar verichlte; tc spreken, verder, indien het hart hun dat ingeeft, ivoor- den irnn critick misschien, op dc gestes van be stuur en commissies, liever en meer naar ik hoop om wensen uit tc drukken of het bestuur 1c wijzen op nieuwe punten van mogelijke acti viteit; te zien, tenslotte, Avat andere steden des lands nog aan hun misschien onbekende schoon heden herbergen, en hoe men daar verchvijncn- de of verdwenen schoonheid tracht te herstel len, oude tracht tc bcAvarcu, en nieuwe tracht tc scheppen. Dit derde punt van ons program ma, dit zien, acht ik zeker niet het minst be langrijke van dc dag, en het is daarom dat het Bestuur U ditmaal uitgenodigd heeft naar Hol lands derde stad, wier binnenstad nog zo zeer de sfeer draagt van Hollands glorietijd, en waar gebouwen als dc beide grote kerken en het Prinsenhof zo markante monumenten in het oud-Hollands stedenschoon vormen..En wat ons bijzonder naar Delft gevoerd heeft, en ons uiteraard bijzonder interesseert, zijn dc restau ratics en restauratieplannen van deze oude ge- bouiven, in de eerste plaats van ivat men ivel ons nationale monument bij uitnemendheid ge noemd heeft: het Prinsenhof. Wij verheugen ons zeer deze restauratie, die nog in volle gang is, onder de deskundige leiding van de voorzit ter van de Stichting „Het Princenhof' in ogen- schouAV te mogen nemen, en ik wil Ir Stoffel nu reeds bij voorbaat dankzeggen voor de wel willendheid, Avaarmee hij zich bereid verklaard heeft ons ter plaatse een inleiding tc geven over de restauratie, voor wij die met eigen ogen zul len gaan aanschouwen. Onze secretaris zal u OA'er enkele ogenblik ken een overzicht geven Aran dc Avcrkzaamhe- den van onze Bond in het afgelopen jaar, en de secretarissen onzer beide commissies zullen elk op hun terrein zijn voorbeeld volgen. Tk wil niet vooruitgrijpen op wat zij U tc zeggen heb ben. Slechts wil ik in algemene trekken iets zeggen over de Avcrkindeling in onze Bond. Dc toenemende specialisatie, ook in het Heem schut-werk, heeft het langzamerhand noodza kelijk gemaakt, dat het Bestuur twee commis sies van zich afsplitste: de U reeds lang beken de commissie de „W.I.L.", en de nieuwe com missie „Stad en Dorp". Aan het Bestuur blij 11 naast de Algemene leiding in hoofdzaak nog dc 51

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 5