riclite bebouwing en de ernstige aantasting' van de natuur, welke bet plan beoogt. Hoewel aan vankelijk op een enkel punt aan onze bezwaren is tegemoetgekomen beeft de gemeenteraad in zijn zitting' van 18 Augustus pi. bet liebt ge wijzigde plan, niettegenstaande daar nog ern stige bez'waren tegen rezen, onveranderd goed gekeurd. Opnieuw en nu in bogere instantie heeft de Bond Heemschut zijn bezwaren ken baar gemaakt, aangezien wij overtuigd zijn, dal door de grote rijkdom en de verscheidenheid van het natuurschoon waarop Hattem als een der schoonste Veluwse gemeenten kan bogen de nationale betekenis van deze gfemeente dui delijk wordt bepaald. Jarenlang heeft het z.g. Poortershuisje te Groningen een onderwerp van behandeling uit gemaakt op de bestuursvergaderingen van on ze Bond. Deze mochten in nauwe samenwer king met Monumentenzorg leiden tot de restau ratie van het huisje, zoals de Heer A. A. Kok in ons vorig nummer in herinnering bracht. Twee keer is sloping van hogerhand voor- 50 komen, nadat de besluiten hiertoe reeds geval len waren in de gemeente. Na de -verwoesting, door de oorlog aangericht, is in Croningen ten derde male een besluit tot sloping gevallen. Dit maal is het besluit snel uitgevoerd. Naar ons gemeld wordt is zelfs de Commissie van Ad vies voor de Wederopbouw van Groningen in de zaak van het Poortershuisje niet geraad pleegd. Het Poortershuis je viel en leeft nog slechts voort in de talloze afbeeldingen, welke ontelbare minnaars van oud schoon van dit huisje hebben gemaakt. Er dreigt weer een nieuw gevaar, namelijk dat nu ook het Binnen Damsterdiep zal worden gedempt, omdat het huisje er niet meer is. Wij wijzen in dit ver band er op, dat B. en W. vergunning' hebben gekregen het huisje te slopen, op voorwaarde, dat een soortgelijk huis ter plaatse gebouwd zou worden. Op zichzelf klinkt dit wat vreemd, immers het is dan niet meer het oude Poort wachtershuis dat behoorde bij de frontiersves- ting van Prins Maurits. Maar deze voorwaarde zij wel in herinnering gebracht voor eventuëlc plannen tot demping van het water! De Itbrye tn de W ikeik Ie Enkhuizen foto T. K

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 4