OP HEEMWACHT TON KOOT Een grote verscheidenheid van gevallen be reikt geregeld de bestuurstafel van de Bond Heemschut, die er op duiden, dat er bij voort during aanslagen worden bereid of gepleegd op de schoonheid van ons land. Hier volgt een greep daaruit, die moge tonen hoezeer onze Bond. het vertrouwen geniet van de velen, die zich om raad of hulp tot ons wenden en hoe noodzakelijk het is op onze hoede te blijven en de waakzaamheid niet te verslappen. Een bericht kwam te onzer kennis, dat er voor de Hervormde Kerk te Oost-Vlieland, (een sobere kruiskerk van 1647), plannen bestonden het interieur belangrijk te wijzigen en dit ge schikt te maken tot het houden van liturgische diensten. Dat zou betekenen, dat niet langer de kansel in het centrum zou staan, maar de avondmaalstafel. Daarvóór zou het doopvont worden opgesteld, de kansel zou verrijzen ach ter de avondmaalstafel. Dat zou een ingrijpende wijziging betekenen. De mening in Heemschutkringen is, dat er uiteraard geen enkel bezwaar zou kunnen be staan, indien men een nieuwe kerk inricht, ge schikt voor liturgische diensten; maar dat men de schoonheid van de kerk aantast als men wij zigingen van deze aard aanbrengt in een be staande oude kerk. Dit bezwaar geldt te meer, omdat het initiatief uitgaat van de dominee, die thans in deze gemeente staat, waarbij het zeer goed mogelijk en denkbaar is, dat de pre dikant, of de predikanten, die hem zullen op volgen, zijn opvatting niet huldigen. De Bond meende dan ook zich tot de kerkvoogdij te moe ten wenden en kreeg de geruststellende verze kering, dat zij zich van haar taak in deze be wust is en nog geenszins haar fiat aan dit plan heeft gegeven. Zij zal dit ook niet doen dan na het advies te hebben ingewonnen van een er kend en aesthetisch gevormd deskundige. Uit s-Graveland vernemen wij, dat het voor nemen bestaat de boerderij „thuys Bramber- gen", gelegen nabij Boekensteyn te slopen. Blij kens een in de gevel geplaatste steen stamt de boerderij uit het jaar 1634. Deze aangelegen heid is thans in onderzoek bij onze subcommis sie „Stad en Dorp" voor de provincie Noord- Holland. Te Zoelen bij Ticl staat het huis „Djoerang", het werd gesticht in het begin der 19e eeuw en moet gerekend worden tot een der weinige oude herenhuizen, welke nog in dc oostelijke helft van de Betuwe voorkomen. Nu er plannen blij ken te bestaan om het huis te vorderen, te ver bouwen en geschikt te maken voor de bewoning door vijf arbeidersgezinnen, waardoor het in terieur met zijn hoge kamers ernstig zal wor den aangetast, heeft de Bond zich tot Burge meester en Wethouders der Gemeente Zoelen gericht met het verzoek, in overweging te wil len nemen het huis een zodanige bestemming te geven, dat het karakter ervan niet aangetast wordt. Het moet als een zaak van algemeen be lang beschouwd worden, dat in deze reeds zo zwaar getroffen streek zoveel mogelijk schoon gespaard blijve. De Westerkerk in Enkhuizen is in het geluk kige- bezit van een oude (houten) librije, een stadsboekkamer, geheel nog in vroeg 17c-ceuw- se inrichting. Daar bevinden zich omstreeks 400 boekwerken. 339 in folio- en 62 in kwarto formaat. Deze fraaie oude bibliotheek dankt haar ontstaan aan het initiatief van dc .genees kundige, Dr Bernardus Paludanus, de beroem de geleerde, die van 15501633 leefde en jaren lang de geneeskundige practijk in Enkhuizen uitoefende. De oude boeken, in perkamenten en lederen banden, uit deze fraaie librije ver keren mede ten gevolge van het „onderduiken" in de jaren van bezetting in een slechte staat. Dc Bond heeft zich thans tot de kerkvoogdij van de Westerkerk gewend met het verzoek aandacht te wijden aan het verval van deze historische boekerij en haar geadviseerd inzake de mogelijkheid tot herstel. De kerkvoogdij on derneemt thans stappen daartoe. Reeds sedert 1942 is de Bond doende zijn in vloed aan te wenden om verbetering te bewerk stelligen in het uitbreidingsplan van de ge meente Hatieni. In het bijzonder onze commis sie „De Weg in het Landschap" heeft een uit voerige studie van het plan gemaakt en haar bezwaren samengevat tegen dc excentrisch ge- 49

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 3