INHOUD No. 4-5 De SI. Pietersberg. In vervolg op het bericht in ons nummer van Juli 1947, ontleend aan bet Limburgs Dag blad kunnen wij mededelen, dat het plan van ENCI om de Sl. Pietersberg bij Maastricht af ie graven en te veranderen in een binnenmeer, inderdaad door haar bij de Rijksdienst voor het Nationale Plan is ingediend, maar dat daaruit niet geconcludeerd mag" worden, dat deze dicnsl liet plan van de ËNCI goedgekeurd zou hebben, zoals de argeloze lezer misschien denkl. Hei tegendeel is veeleer waar, daar de dienst het probleem der mcrgeiwinning (zowel voor de cemcntinduslric als voor andere doeleinden) bestudeerd heeft en een ander plan voor een centrale mcrgeiwinning heeft opgesteld, waar door de opoffering van de St. Pietersberg en de aantasting van natuurschoon op andere plaat sen in Zuid-Limburg voorkomen zouden kun nen worden. Daar dit plan nog in ministerieel onderzoek is. konden wij nog geen nadere me dedelingen hierover ontvangen. Dit beireuren wij wel, daar de ENCT inmiddels voortgaat pro paganda te maken voor haar belangen, welke indruisen tegen het algemene belang, suggere rend, dat haar eigen plan toe te juichen zou zijn. Wij hopen dat' het veelomvattende plan van de Rijksdienst voor liet Nationale Plan spoedig openbaar gemaakt zal kunnen worden. Neerlandia, het orgaan van het Algemeen Nederlands Verbond weet te melden, dat thans in Druncn de derde klokkengieterij in Neder land gevestigd is. Een oud beroep, dat tot heden nog slechts in twee plaatsen in ons land werd uitgeoefend. Het orgaan van de Vereniging van Neder landse Gemeenten wijdde iri zijn nummer van 19/9 een hoofdartikel, geschreven door Dr. J. R. Eockcma Andreae, aan het onderwerp: ..De Gemeente en de Kunst", waarin de taak der gemeenten besproken wordt. T enioonstellingen. Wij vernamen dat de directie van het Stede lijk Museum te Amsterdam in het voorjaar o.m. een tentoonstelling van Zweedse kunst nijverheid hoopt te houden. Men is voornemens een deel van het Prinsen hof te Delft in te richten als museum. Hierin zal een beeld worden gegeven van ons land ten tijde van de 80-jarige oorlog. Een directeur voor dit museum werd reeds benoemd. De ten toonstelling wordt ingericht in overleg èn met medewerking van de Musea te Amsterdam en Den Haag. Ter herinnering. De Minister van O.K. en W. heeft bepaald, dat alle wind- en watermolens, met uitzonde ring van die, welke geheel of gedeeltelijk van metaal gemaakt zijn, worden'aangeduid als monument en niet mogen worden gesloopt ol verwijderd, dan na toestemming van de Rijks dienst voor de Monumentenzorg. Nieume leden. Sinds de opgave in ons vorig nummer meld den zich als buitengewone leden: W. Wjjmstra Maarsscn. Ir. W. P. TT. Schrcuders Leeuwarden. J. W. Niemcyer Leiden. Mr. Th. Hoyer Twin Ealls LLS.A. LI. Arends Leiden. Mevr. A. W. M. Ruivenkamp Amsterdam. Jhr. L. D. S. von Bónninghauscn toL Lleiing- havcn Yzcndijkc. LI. j. Nolte Curayao. Jr. M. de Vink Middelburg. Van vele leden mochten wij nog geen op gave van een nieuw lid tegemoet zien. Wij blij ven vol vertrouwen hun bericht afwachten. Meer leden meer mogelijkheden. Mededeling. Nog in de maand December hopen wij li ei 6e nummer van ons orgaan te doen verschij nen, zodat, hoewel in Mei begonnen, tocli nog een complete jaargang zal uitkomen. Pag 49 Pag 72 OKKE HAVERKAMP KLOKHUIZEN IN GRONINGEN III Pag 77 Pag 79/80 UIT DE PERS MEDEDELINGEN 80 TON KOOT - OP HËEMWACHT Pag 51 OPENINGSWOORD VAN DE VOORZITTER Pag. 53 36c JAARVERSLAG VAN DE BOND HEEMSCHUT Pag 56 VERSLAG VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN'DE COMMISSIE „DE WEG IN HET LANDSCHAP" Pag 58 VERSLAG VAN DE COMMISSIE „STAD EN DORP" Pag 61 TON KOOT AMERSFOORT HERLEEFT Pag 70 MOEILIJKHEDEN BIJ NATUUR EN LANDSCHAPSBESCHERMING IN HET BUITENLAND BRAM SOFFREE - DE WIPBRUG TE SPANBROEK Pag, 78 UIT HEEMSCHUTS LEDENKRING

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 34