uit heemschut's LeöenkRmg LXIll. NIFTARLAKE. Het Oucllicidkmidig Genootschap „Niftarla- kc" zond ons zijn Jaarboekje over 1946 toe. Uit het jaarverslag van het Genootschap blijkt dat hel weder opleving vertoont na de oorlogsjaren. Het ledental bedraagt thans 264 personen; pla'nncn voor een excursie werden gemaakt, maar konden door de vervoersmoeilijkheden nog niet uitgevoerd worden. Uit het verslag blijkt verder dat de oprichting van een Vecht- muscum te koenen in voorbereiding is: een huis dat men daarvoor op het oog heeft is echter op dit ogenblik nog niet te verkrijgen. Van het gebruikelijke Mengelwerk willen wij slechts vermelden een artikel van pastoor A. E. Rientjes over de wildemannen, schildhouders van het wapen der Gemeente Zuilen, en een va n Dr W. H. Koomans over de oorlogsgebeur- (cnissen Ie Abcoude b.ij de inval der Pruisen in 1787. LXIV. COMMISSIE VOOR DE VECHT EN HET OOSTELIJK EN WESTELIJK PLAS SEN GEBIED. Deze Commissie, dochtcrvcrcniging van „Niftarlakc gaf een verslag uit over de jaren 1945 en 1946. Met vreugde wordt daarin gecon stateerd, dat het landschap voor ernstige be schadigingen door oorlogsgeweld gespaard bleef. Wel werden een viertal sluizen ernstig beschadigd en werden twee der bekende Vccht- bruggen door de Duitsers afgebroken. Wat de sluizen betreft: de Kraaycnestersluis te JVlaars- sen en de Mijndcnscsluis te Nieuwcrsluis wer den weer hersteld. Toen er geruchten gingen dat de Wecrsluis te Breukelen zou worden op geheven en de Maarssevccnscsluis te Alaarssen nicl in oude vorm zou worden hersteld, werden als gevolg van een actie van de Stichting bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg deze beide sluizen door de Ministers van O. K. en W. op de voorlopige Monumentenlijst voor de Pro vincie Utrecht geplaatst. De twee zo juist ge noemde bruggen waren de dubbele houten op haalbrug 1c koenen en de ijzeren brug te Vree land. Met behulp van finantiële steun der bur gerij werd te Loenen 'een noodbrug gebouwd, el ie goed in het landschap past. terwijl men te Vreeland nog doende is of men een ijzeren op haalbrug te Wcespcrkarspel aan zal kopen, dan 78 wel, als het bestuur wenst, een lichte houten - brug van het voor de Vechtstreek karakteristie ke lypc bouwen. Ook te Breukelen, waar een nieuwe brug nodig is, wordt de oplossing ge zocht in de bouw van een dubbele houten brug. Het verslag geeft verder inlichtingen over de stand van enkele gemeentelijke uitbreidings plannen en andere stedebouwkundige regelin gen in de streek. De biologische inventarisatie van het gebied werd na de drooglegging van de inundaties weer opgevat, maar moest zich voor lopig hoofdzakelijk bepalen tot het vaststellen van de door die ondcrwatcrzelting aangebrach te schade in flora en fauna. J. A. B. de H. ERRATUM. In Ledenkring LXII op pag. 36 van het vorig nummer is door het uitvallen auxh enkele avooi*- den een zin onbegrijpelijk geAvordcn. Men leze dus onder aan de linkerkolom: „De N.O. hoek A*an TAvente om vaItende. ongeveer binnen een lijn lopend ran Tubbergcn over Oldcnzaal en Losser en de Duitse grens, Avaarin dus o.a. De nekamp en Ootmarsum en het Dinkelland ge legen zijn. Terecht Avordt hierin op het feit ge- Avezen, dat dit deel van ons land met Zuid-Lim burg een bijna aaneengesloten gebied is van uit natuurbeschcrmings- en landschappelijk oog punt belangrijke terreinen." Vei volg von Wtphug te Spanbioek heeft men het silhouet van de brug reeds danig kwaad gedaan, door een sterk ontsierend staketsel op de balans te zetten, dat de stevigheid van de brug moet bevorderen. Wij vertrouwen echter, dat het waterschap „De Vier Noorder Koggen" zal inzien, dat het gewenst is, de brug te behouden; haar in de oude staat te doen her stellen'en ervoor zorg te dragen, dat zij het landschap ter plaatse blijft sieren. Nederland bezit slechts weinig wipbruggen. In het boekje „Bruggen", dat in de Heemschutserie verscheen, schrijft arch. Jan de Meyer, dat het gebied van Noord-Holland, boven het IJ en het Noordzee kanaal, nagenoeg het enige is, waar de wipbruggen nog niet verdwenen zijn. Elders in ons land treft men ze vrijwel niet meer aan. Wij doen een beroep op de verantwoordelijke per- sonen de zorg op zich te nemen voor het herstel van de brug en daardoor bij te dragen aan de instand houding van Nederland's landschapsschoon. Wij menen, dat hiertoe zeker de medewerking van belanghebbende instanties verkregen zal kunnen worden. BRAM SOFFREE.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 32