vei volg van pag. 57 jvei slag ,,De weg tn het landschap"J ciames op kazematten langs de Rijksweg Maar denMuiden verwijderd. Het blijft ecbter een 1ei t, dat steeds opnieuw de wanden en zuilen van in aanbouw zijnde viaducten, werkkoten, e.d. beplakt worden met reclameplaten in schreeuwende kleuren (dag bladen, circussen, e.d.) en dat nog steeds een groot aantal ontsierende reclameborden langs onze wegen staan of worden geplaatst. Auiobelleii. Het is nodig, dat aan de Provinciale Rccla- mcvcrordcningen de hand wordt gehouden., De W.l.L. zal zich ter zake opnieuw tot de Gedeputeerde Staten der Provincies wenden. Het toenemende aantal uitermate lelijke auto-opslagplaatsen, alsmede opslagplaatsen van afval-materialen e.d. geeft onze Commis sie aanleiding geeft tot de Gedeputeerde Staten der Provincie te wenden, met verzoek te mo gen vernemen of de Provinciale verordeningen ter zake bet mogelijk maken bestaande opslag plaatsen opgeheven te krijgen, dan wel te doen voorzien van een afschermende beplanting, en of voor nieuw op te richten opslagplaatsen niet aanstonds zodanige voorschriften kunnen wor den gegeven, dat landschaps-ontsiering wordl tegengegaan. Spoormeglaluds Renkum. In verband met het ontworpen uitbreidings- en w ederopbouwplan van de gemeente Rcn- lcum, waarbij liet aan de Stichting „Het Ccl- ders Landschap" toebehorende gedeelte van het zuidelijk talud van de spoorweg Arnhem Utrecht voor bebouwing bestemd zal worden, heeft onze Commissie zich tot de Raad der ge meente gewend met het verzoek het daarheen te willen leiden, dat het bedoelde plan in die geest gewijzigd zal worden, dat bet talud niet voor bebouwing zal worden aangewezen, doch dat het zijn tegenwoordige bestemming van na tuurreservaat en plaatselijk recreatie-oord zal behouden. De Heer Y. Westhoff zag zicb, in verband met de verandering van zijn werkkring, tot on ze spijt genoodzaakt voor bet lidmaatschap te bedanken. Aan Ir C. Staf werd bet verzoek ge richt ook in zijn functie van Directeur-Gene raal van de Landbouw als lid van onze Com missie te willen aanblijven: de Directeur van de Ned. Heide Mij., de Heer Ir J. W. Hudig, trad toe als lid van onze Commissie, evenals de Heer W. J. Wervelman, die als Hoofd van de Afd. Landschapsverzorging van de Konink lijke Nederlandse Toeristenbond de Heer Y. Westhoff is opgevolgd. A. G. M. BOOST, Secretaris. DE WIP^RUG TE SPANBROEK Telkens, als men door West-Friesland komt, trekt men weer de conclusie, dat dit land veel te weinig bezocht wordt. De oude stadjes langs de vroegere Zuiderzee bezitten vele schone gebouwen maar ook de dorpen zijn een oezoek ten volle waard. De boerdetijen, de West-Friese stjelpen met hun kolossale daken zijn enig in Holland. Even buiten het dorp Spanbroek, onder Opmeer, is een oude wipbrug, die met haar fors houtwerk een pit tige noot vormt in het gebied van weiden en molens. Deze brug is de verbinding over de Ringvaart met de naburige dorpen; velen maken er dagelijks gebruik van. Blijkens een door de Gedeputeerde Staten van Nooid-Holland aan de Burgemeester van Spanbroek gericht schrijven, wordt de brug thans bedreigd met sloping. Het Waterschap „De Vier Noorder Koggen", te Medemblik, oordeelt het namelijk nodig tot deze stap over te gaan. Duidelijk is, dat een storm van pro testen hiertegen is opgestoken. In de eerste plaats vervult de brug een onmisbare functie in het verkeer ter plaatse. Haar verdwijnen zou de dorpsbewoners noodzaken dagelijks een grote om weg te maken, om de plaats van hun werk te bereiken. Ten tweede zou door de sloping een aardige afwisse ling in het gauw eentonige weidelandschap verdwijnen. Het motief voor deze sloping? Wel, de dorpsbewoners zeggen U, dat het „om de ronden gaat". De brugwachter van „de wip" is name lijk te oud geworden om deze functie langer te ver vullen, doch de zoon, die wel het werk van zijn vader over wil nemen, vraagt te veel geld hiervoor. De brugwachter zelf verzekerde, dat deze kwestie nu geregeld was. „Maar", zo zei hij„De brug is op". Inderdaad kan zelfs een leek zien, dat er iets gedaan moet worden aan de brug. De hamei helt sterk, zoals ook duidelijk op de foto te zien is en in vroeger jaren 77 vcivolfl paft. 78 De wtpbrttfl mei de butflwachfeiswonittfl Ie Spanbioek foto B S

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 31