AtGEMENE MEDEDELINGEN VAN DE BOND HEEMSCHUT ADRES VOOR SECRETARIAAT EN ORGAAN LEIDSEGRACHT 60, AMSTERDAM-C POSTGIRO 124326 - TEL. 40481 BANKIER HOPE CO. - AMSTERDAM LEDEN COMMISSIE DE WEG IN HET LANDSCHAP, W.I.L. COMMISSIE STAD EN DORP COMMISSIE HEEMSCHUT EN DE JEUGD ORGAAN OPGERICHT 1911 BESCHERMVROUWE H. M. DE KONINGIN ERELEDEN Mr Dr P. G. VAN TIENHOVEN EN A. A. KOK BESTUUR Dr J. A. Bierens de Haan,*) Voorzitter, Amsterdam Ton Koot,*) Seeretaris, Amsterdam - Mr H. ter Meulen*) Penningmeester, Amsterdam Mr S. P. Baron Bentinck, Soest - A. G. M. Boost, 's-Gravenhage - S. J. Bouma, Arnhem Mr A. Ie Cosquino de Bussy, Amsterdam - H. Cleijpdert Azn,*) „'s-Gravenhage Jhr Mr P. J. H. M. van* der Does de Willebois, Amsterdam* - Ir J. F. vdn Hoytema, Scheveningen Dr Ir W. C. Klein, 's-Gravenhage - A. A. Kok,*) Amsterdam - J. R. Koning,*) Amsterdam Mr F. J. van Lanschot, 's-Hertogenbosch - N. Ottema, Leeuwarden - Ir G. A. Overdijkink, Bilthoven Prof. DrM. D. Ozinga,*) Voorburg - C. W. Royaards, Schoorl - Jhr Mr F. L. J. van Rijckevorsel, Maastricht W. H. Schukking, 's-Gravenhage - J. L. Tadema, Haarlem - J. J. Talsma, -Oosterbeek - Mr Dr P. G. van Tienhoven, Amsterdam - J. TrouW, "Abcoude - J. W. Verdenius, Hattem W. Voorbeytel Cannenburg, Amsterdam - Ir L. T. van der Wal, 's-Gravenhage H. B E. Warnaars, Overveen - Mr J. Westerman Holstijn, Amsterdam - M. Wiegersma, Drachten Leden van het Dagelijks Bestuur. Art. 1 der Statuten luidt: de Bond Heemschut stelt zich ten doel hét waken voor de Schoonheid van Nederland. De leden van de Bond Heemschut zijn verenigingen, die ieder een deel der Heemschutgedachte nastreven. Personen kunnen buitengewoon lid zijn Contributie minstens f 7.50 per jaar. Gemeentebesturen en andere lichamen kunnen donateur zijn. Voorzitter: Ir L. T van der Wal, van Hogenhoucklaan 62, 's-Gravenhage. Secretaris A. G. M. Boost, Parkstraat 18-20, 's-Gravenhage. Voorzitter: Ir J. F. van Hoytema, Mechelsestraat 11, Scheveningen SecretarisIr F. H. Warnaars, Mesdagstraat 24, 's-Gravenhage Subcommissies in iedere provincie In oprichting. Verschijnt tweemaandelijks REDACTEUR TON KOOT Commissie van Advies: A. G. M. Boost - Ir J. P Fokker - Prof. Dr M. D. Ozinga - C. W. Royaards Uitgave C. V. Allert de Lange Alle leden, buitengewone leden en donateurs ontvangen het orgaan gratis Losse nummers fl 0,90. Abonnementsprijs voor niet leden fl 5,60 per jaar Mededelingen van de leden omtrent zaken, Heemschut betreffende, zijn steeds welkom bij de redactie. Alle correspondentie betreffende de redactie van het orgaan en inlichtingen over het lidmaatschap van de Bond Heemschut richte men aan het secretariaat: Leidsegracht 60, Amsterdam-C., Telefoon 40481 Alle correspondentie betreffende abonnementen, verkoop van losse nummers en advertenties richte men tot de administratie C. V. Allert de Lange, Damrak 62, Amsterdam-C. Telefoon 40292-41292 - Postgiro 4110

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 2