67 structielijncn van de interessante gevel zijn weer te voorschijn gekomen. Duidelijk is nu de plaats te zien, waar eertijds, vóór de stadsuit breiding in het midden der 15e eeuw, Tinnen- burg in verbinding stond met een waterpoort. Dat de Tinnenburg voor zijn taak als burcht wel berekend was moge nu nog blijken uit de 1.10 m. dikke muren. De Tinnenburg is behal ve een markant deel van de 14e-eeuwse om walling, de Muurhuizen, ook een fraaie afslui ting van de Korte Cr acht en een schilderachtig punt, gezien van de Zuidsingel. De restauratie is daarom in alle opzichten welkom geweest. Het ideaal, dat leeft bij het stadsbestuur, zo als de stadarchitect D. Zuiderhoek mij toelicht te, n.1. om de gehele Muurhuizen te restaureren, kan niet ineens vervuld worden, daar heeft men ook de middelen niet'loe, maar men is goed op weg dit doel te bereiken. De ambtenaar, die eens uit liefhebberij zijn tijd en aandacht gaf aan de moeizame tot stand- koming der eerste restauratie is thans officieel door het stadsbestuur belast met deze taak. Met onverdroten ijver zet de Heer J. Kapteyn, t Hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoe zicht, zijn taak voort, ja, welhaast met groeien de geestdrift, waarin hij ook anderen weet te betrekken, enige tientallen huizen zijn reeds in oude luister hersteld, vele andere staan op de wenslijst. Ten slotte is voor de restauratie van een daartoe in aanmerking komend huis in de eer ste plaats de belangstelling en de medewerking van de eigenaar en bewoner nodig. Wie geen vreemdeling in Teruzalem is, weet wat dit be duidt, vaak eindeloze besprekingen en onder handelingen. Daarbij is het belang van de ge meenschap, dat m de eerste plaats de eigenaar de kosten voor zijn rekening neeml. Blijkt dii bezwaar op te leveren, dan bestaat de moge lijkheid subsidies van Rijk, Provincie en Ge meente te verkrijgen. Dit alles betekenI veel werk, dat zoals altijd en overal te vruchtbaar der is als het gedragen wordt door toewijding en liefde. Dat is ongetwijfeld 111 Amersfoort hel geval. Er is een aanstekelijke belangstelling voor het restaureren, er is nauwe samenwer king tussen het Gemeentebestuur, dat daarvoor zijn speciale dienst schiep, Monumentenzorg en Gedeputeerde Staten; er is grote bereidwil ligheid bij de Amersfoorters zelf en aangename fuinenbinfl na nstaiuatiL foto I K Zevenhuizen 105 na lestamaUe foto I K

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 21